Tất cả PDF Doc/Text Âm thanh Video
Chia sẻ phân tích nguyên nhân sự cố thấm ở các đập vật liệu địa phương, giải pháp xử lý và áp dụng cho đập sông biêu lên facebook!
phân tích nguyên nhân sự cố thấm ở các đập vật liệu địa phương, giải pháp xử lý và áp dụng cho đập sông biêu

06/06/2019 Uploader: AMBN Loại file: pdf

Luận văn đã nêu được cái nhìn tổng quan về đập vật liệu điạ phương, tình hình xây dựng đập, cũng như các sự cố, hư hỏng từng xảy ra đối với đập vật liệu địa phương trên thế giới, ở trong nước nói chung và trong địa bàn tỉnh Ninh Thuận nói riêng. Đã đưa ra một số giải pháp xử lý thấm đã được áp dụng khá thành công hiện nay tại những công trình trọng điểm cả ở trong và ngoài nước. Đưa ra những lý thuyết cơ bản về thấm và ổn định trong đất, từ đó áp dụng vào tính toán thực tế. Đi sâu vào nghiên cứu hiện trạng sự cố hồ chứa nước Sông Biêu, tính toán, đánh giá lưu lượng, an toàn thấm, đưa ra được giải pháp xử lý sự cố. Sau cùng kiểm tra độ an toàn của giải pháp

ĐẠI HỌC THỦY LỢI 2018

 

LUẬN VĂN CAO HỌC

PHÂN TÍCH NGUYÊN NHÂN SỰ CỐ THẤM Ở CÁC ĐẬP VẬT LIỆU ĐỊA PHƯƠNG, GIẢI PHÁP XỬ LÝ VÀ ÁP DỤNG CHO ĐẬP SÔNG BIÊU


MỤC LỤC
DANH MỤC HÌNH VẼ
DANH MỤC BẢNG BIỂU
MỞ ĐẦU


CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐẬP ĐẤT VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA THẤM ĐẾN ỔN ĐỊNH ĐẬP
1.1 Tình hình xây dựng đập vật liệu địa phương trên thế giới ở Việt Nam và Ninh Thuận
1.1.1 Tình hình xây dựng đập vật liệu địa phương trên thế giới:
1.1.2 Tình hình xây dựng đập vật liệu địa phương ở Việt Nam
1.1.3 Quá trình xây dựng hồ đập trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
1.2 Ảnh hưởng của dòng thấm đến đập vật liệu địa phương
1.2.1 Sự hình thành dòng thấm:
1.2.2 Tác hại dòng thấm lên công trình:
1.3 Các sự cố gây hư hỏng đập vật liệu địa phương:
1.3.1 Các sự cố hư hỏng đập vật liệu địa phương trên thế giới
1.3.2 Các sự cố về đập vật liệu địa phương ở Việt Nam
1.3.3 Các sự cố về đập vật liệu địa phương ở Ninh Thuận:
1.4 Các hiện tượng và nguyên nhân sự cố thấm xảy ra ở đập vật liệu địa phương: 14
1.4.1 Hiện tượng thấm gây sủi nước ở hai bên vai đập
1.4.2 Hiện tượng thấm gây sủi nước ở nền đập:
1.4.3 Hiện tượng thấm gây sủi nước trong phạm vi đập (hoặc trên mái đập):
1.5 Những nghiên cứu về an toàn đập đã thực hiện
1.5.1 Trên thế giới
1.5.2 Ở Việt Nam:
1.6 Một số giải pháp xử lý chống thấm hiện nay đã được sử dụng:
1.6.1 Tường nghiêng chân răng chống thấm:
1.6.2 Tường nghiêng bằng màn HDPE chống thấm:
1.6.3 Chống thấm bằng công nghệ khoan phụt truyền thống:
1.7 Kết Luận Chương 1:


CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ THẤM VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA THẤM TRONG ĐẬP VẬT LIỆU ĐỊA PHƯƠNG
2.1 Cơ sở lý thuyết về thấm
2.1.1 Các nghiên cứu quan trọng trước đây về thấm:
2.1.2 Môi trường thấm gây ra hiện tượng thấm
2.1.3 Đường cong đặc trưng Đất – Nước:
2.1.4 Dòng nước thấm nước qua đất
2.1.5 Định luật thấm áp dụng cho đất không bão hoà:
2.1.6 Hàm thấm, quan hệ giữa hệ số thấm và độ hút dính
2.1.7 Phương trình vi phân cơ bản của bài toán thấm
2.1.8 Các phương pháp giải bài toán thấm:
2.1.9 Lựa chọn phương pháp và phần mềm để giải bài toán thấm:
2.2 Phân tích ổn định mái cho đập vật liệu địa phương
2.2.1 Bài toán ổn định trượt của mái dốc:
2.2.2 Các phương pháp giải bài toán ổn định trượt của mái dốc hiện nay
2.2.3 Lựa chọn phương pháp giải và phần mềm sử dụng phục vụ tính toán
2.3 Các giải pháp công trình sửa chữa xử lý thấm trong đập vật liệu địa phương:
2.3.1 Giải pháp sử dụng công nghệ khoan phụt cao áp Jet-Grounting
2.3.2 Giải pháp sử dụng công nghệ tường hào chống thấm Bentonite
2.3.3 Tường hào đất – Bentonite:
2.3.4 Tường hào ximang – Bentonite:
2.3.5 Trường chống thấm bằng các loại vật liệu mới như màng HDPE, túi địa kỹthuật
2.4 Kết luận chương 2:


CHƯƠNG 3: TÍNH TOÁN THẤM VÀ BIỆN PHÁP PHÒNG THẤM ÁP DỤNG CHO ĐẬP SÔNG BIÊU TỈNH NINH THUẬN
3.1 Giới thiệu chung về hồ chứa nước Sông Biêu:
3.1.1 Mục tiêu, vị trí:
3.1.2 Thông số kỹ thuật chủ yếu các hạng mục của hồ chứa nước Sông Biêu
3.2 Hiện trạng làm việc của hồ chứa nước Sông Biêu:
3.3 Tính toán, đánh giá thấm cho đập Trà Van và đập phụ Sông Biêu:
3.3.1 Tài liệu sử dụng tính toán, vị trí tính toán
3.3.2 Số liệu sử dụng và các trường hợp tính toán
3.3.3 Tính toán và đánh giá hiện trạng thấm tại các mặt cắt đã chọn
3.4 Đề xuất các biện pháp xử lý thấm cho đập đất Sông Biêu:
3.4.1 Tường nghiêng sân phủ bằng vật liệu chống thấm (đất sét)
3.4.2 Khoan phụt cao áp, sử dụng cọc ximang đất (Jet – Grouting):
3.4.3 Tường hào đất – Bentonite:
3.5 Tính toán kiểm tra xử lý chống thấm cho hồ chứa nước Sông Biêu:
3.5.1 Chọn mặt cắt và các trường hợp tính toán:
3.5.2 Xử lý chống thấm bằng phương pháp cọc ximang – đất (Jet-Grounting):
3.5.3 Xử lý chống thấm bằng phương pháp cọc ximang – đất (Jet-Grounting):
3.5.4 Phân tích, so sánh hai giải pháp và chọn ra giải pháp hợp lý:
3.5.5 Tính ổn định cho hồ chứa nước sông biêu sau khi xử lý thấm:
3.6 Kết luận chương 3:


KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ:
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC TÍNH TOÁN:


MỤC LỤC HÌNH VẼ
Hình 1 - 1: Hồ chứa nước Sông Sắt – Dung tích hữu ích 69,3 triệu m
Hình 1 - 2: Hồ Sông Trâu, Dung tích chứa 31,5 triệu m
Hình 1 - 3: Hồ Lanh Ra – Dung tích 13,88 triệu m
Hình 1 - 4: Hồ Trà Co, Dung tích chứa 10 triệu m
Hình 1 - 5: Hồ Ông Kinh – dung tích 0,83 triệu m
Hình 1 - 6: Sự cố đập thủy điện Ia Krel 2
Hình 1 - 7: Sự cố vỡ đập Tây Nguyên tỉnh Nghệ An
Hình 1 - 8 (a) Sự cố đập Z20 tỉnh Hà Tĩnh; (b) Sự cố đập Khe Mơ tỉnh Hà Tĩnh
Hình 1 - 9 (a) Vỡ đập Phân Lân (Vĩnh Phúc); (b) Vỡ đập Đakme 3; (c) Vỡ đập Iakret
Hình 1 - 10: Đập Lanh Ra bị vỡ khi lũ về
Hình 1 - 11: Đập có tường nghiêng chân răng chống thấm
Hình 1 - 12: Chống thấm bằng phương pháp màn địa kỹ thuật (HDPE)
Hình 1 - 13: Cấu tạo mũi khoan phụt hai nút
Hình 2 - 1: Sơ đồ các pha trong đất
Hình 2 - 2: Đường cong đặt trưng nước –đất
Hình 2 - 3: Gradien áp lực và hút dính qua một phân tố đất
Hình 2 - 4: Quan hệ giữa hệ số thấm và độ hút dính
Hình 2 - 5: Các loại phần tử thường dùng trong phương pháp phần tử hữu hạn
Hình 2 - 6: Mái dốc đập vật liệu địa phương
Hình 2 - 7: Các lực tác dụng và mặt cắt hình học mái dốc với mặt trượt trụ tròn
Hình 2 - 8: Các lực tác dụng và mặt cắt hình học mái dốc với mặt trượt hỗn hợp
Hình 2 - 9: Các lực tác dụng và mặt cắt hình học mái dốc với mặt trượt bất kỳ
Hình 2 - 10: Mặt trượt trụ tròn
Hình 2 - 11: Các lực tác dụng trong phương pháp Fellenius cho hai dải 5 và dải
Hình 2 - 12: Dạng mặt trượt trụ tròn
Hình 2 - 13: Đa giác lực theo phương pháp BIShop đơn giản
Hình 2 - 14: Chống thấm sử dụng công nghệ JET - Grounting
Hình 2 - 15: Sơ đồ bố trí cọc ximang – đất (1 hàng)
Hình 2 - 16: Sơ đồ bố trí cọc ximang – đất (2 hàng)
Hình 2 - 17: Phương pháp chống thấm bằng tường hào Đất - Bentonite
Hình 2 - 18: Thiết bị đào hào bentonite chống thấm cho hồ Dầu Tiếng
Hình 2 - 19: Màng địa kỹ thuật chống thấm HDPE
Hình 3 - 1: Sơ đồ mặt bằng tổng thể hồ chứa nước Sông Biêu
Hình 3 - 2: Mặt bằng tổng thể phần đập tràn Sông Biêu
Hình 3 - 3: Dòng thấm tại vị trí tiếp giáp với tràn bê tông của đập Sông Biêu
Hình 3 - 4: Dòng thấm tại vị trí tiếp giáp với tràn bê tông của đập Sông Biêu
Hình 3 - 5: Mặt bằng vị trí tính toán của đập phụ Sông Biêu
Hình 3 - 6: Sơ đồ tính toán hiện trạng mặt cắt E32 đập phụ Sông Biêu
Hình 3 - 7: Mô hình chia lưới phần tử và điều kiện biên mặt cắt E32
Hình 3 - 8: Sơ đồ tính toán hiện trạng mặt cắt E41 đập phụ Sông Biêu
Hình 3 - 9: Mô hình chia lưới phần tử và điều kiện biên mặt cắt E
Hình 3 - 10: Sơ đồ tính toán hiện trạng cho mặt cắt D7 đập Trà Van
Hình 3 - 11: Mô hình chia lưới phần tử và gán điều kiện biên mặt cắt D
Hình 3 - 12: Sơ đồ tính toán hiện trạng cho mặt cắt D9 đập Trà Van
Hình 3 - 13: Mô hình chia lưới phần tử và gán điều kiện biên mặt cắt D
Hình 3 - 14: Sơ đồ bố trí các lỗ khoan
Hình 3 - 15: Mô hình chia lưới phần tử và điều kiện biên cho mặt cắt E
Hình 3 - 16: Đường đẳng gradient XY TH1: MNTL = 102.25; Hạ lưu không có nước
Hình 3 - 17: Đường đẳng gradient TH2: MNTL = 102,93 hạ lưu không có nước
Hình 3 - 18: Đường đẳng gradient TH3: MNTL = 103,43; Hạ lưu không có nước
Hình 3 - 19: Mô hình chia lưới phần tử và điều kiện biên cho mặt cắt E
Hình 3 - 20: Đường đẳng gradient XY TH1: MNTL = 102.25; Hạ lưu không có nước
Hình 3 - 21: Đường đẳng gradient XY TH2: MNTL = 102.93; Hạ lưu không có nước
Hình 3 - 22: Đường đẳng gradient XY TH3: MNTL = 103,43; Hạ lưu không có nước
Hình 3 - 23: Xác định tâm và bán kính cung trượt mái hạ lưu; MNHL = 102,25 hạ lưukhông có nước
Hình 3 - 24: Kiểm tra ổn định mái hạ lưu mặt cắt E41. TH1: MNTL = 102,25m; Hạlưu không nước (K= 1,575)
Hình 3 - 25: Kiểm tra ổn định mái hạ lưu mặt cắt E41. TH2: MNTL = 102,93m; Hạlưu không nước (K = 1,576)
Hình 3 - 26: Kiểm tra ổn định mái hạ lưu mặt cắt E41. TH3: MNTL = 103,43m; Hạlưu không nước (K = 1,574)

MỤC LỤC BẢNG BIỂU
Bảng 1 - 1: Bảng tổng hợp số hồ chứa thuỷ lợi trên cả nước
Bảng 1 - 2: Tổng hợp các hồ chứa được xây dựng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
Bảng 3 - 1: Thông số thiết kế hồ chứa nước Sông Biêu
Bảng 3 - 2: Các chỉ tiêu cơ lý của đất đắp đập Sông Biêu
Bảng 3 - 3: Các chỉ tiêu cơ lý của đất đắp đập Trà Van
Bảng 3 - 4: Tổng hợp các chỉ tiêu cơ lý đất nền tuyến đập Sông Biêu
Bảng 3 - 5: Tổng hợp các chỉ tiêu cơ lý đất nền tuyến đập Trà Van
Bảng 3 - 6: Mực nước tính toán của hồ chứa nước Sông Biêu
Bảng 3 - 7: Các trường hợp tính toán kiểm tra thấm
Bảng 3 - 8: Kết quả tính thấm các mặt cắt đã chọn
Bảng 3 - 9: Các trường hợp tính toán
Bảng 3 - 10: Kết quả tính toán xử lý thấm bằng cọc ximang–đất (Jet–Grounting)
Bảng 3 - 11: Kết quả tính toán xử lý thấm bằng tường hào bentonite Ximang – đất
Bảng 3 - 12: Bảng so sánh các phương án xử lý cho hồ Sông Biêu


 

 


TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. 14TCN 1 – 2004: Quy trình kỹ thuật phụt vữa gia cố đê.
2. QCVN 04 – 05:2012/BNNPTNT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia công trình thuỷ lợi – các quy định chủ yếu về thiết kế.
3. TCVN 8216-2009: Tiêu chuẩn thiết kế đập đất đầm nén.
4. Trường đại học thuỷ lợi – giáo trình thuỷ công tập I.
5. TCVN 8297-2009: Đập đất – Yêu cầu kỹ thuật thi công ằng phương pháp đầm nén.
6. Viện khoa học thuỷ lợi (2004), Sổ tay kỹ thuật thuỷ lợi, phần 2, tập 2, NXB Nông nghiệp;
7. Nguyễn Quốc Huy, Nguyễn Quốc Dũng, Nguyễn Quý Anh, giới thiệu kết quả ứng dụng công nghệ khoan phụt cao áp (Jet grouting) chống thấm cho một số công trình thuỷ lợi.
8. TCVN 8645:2011: Công trình thuỷ lợi – Yêu cầu kỹ thuật khoan phụt xi măng vào nền đá;
9. GS.TS. Phan Sỹ Kỳ: Sự cố một số công trình thuỷ lợi ở Việt Nam và các biện pháp phòng tránh – NXB Nông nghiệp
10. Nhũ Hiệu Vũ: Những hư hỏng của công trình thuỷ công và phân tích nguyên nhân – NXB Nông nghiệp
11. Nguyễn Văn Mạo và nhóm nghiên cứu: Nguyên cứu cơ sở khoa học và giải pháp kỹ thuật nhằm đảm bảo an toàn các công trình xây dựng trong điều kiện thiên tai bất thường ở miền Trung;
12. Vương Hách: Sổ tay xử lý sự cố công trình xây dựng.
13. GS. Nguyễn Công Mẫn (Biên dịch): Hướng dẫn sử dụng GeoSlope/W5.
14. Tổng cục thuỷ lợi (2015), Báo cáo công tác quản lý an toàn các hồ chứa nước. 68

 

TT Tên file Ấn hành Tác giả Thông số Tải về Dạng File Giá Down
1 luan van cao hoc,phan tich nguyen nhan su co tham o cac dap vat lieu dia phuong, giai phap xu ly va ap dung cho dap song bieu DHTL 2018 DHTL 86 Trang Download file phân tích nguyên nhân sự cố thấm ở các đập vật liệu địa phương, giải pháp xử lý và áp dụng cho đập sông biêu 1511
Khu vực quy định Bản quyền tài liệu và chất lượng tài liệu Khu vực quy định Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN


Thư Viện Thi Online Hỏi đáp Luật Pháp

phân tích nguyên nhân sự cố thấm ở các đập vật liệu địa phương, giải pháp xử lý và áp dụng cho đập sông biêu

phân tích nguyên nhân sự cố thấm ở các đập vật liệu địa phương, giải pháp xử lý và áp dụng cho đập sông biêu

Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN