Tất cả PDF Doc/Text Âm thanh Video
Chia sẻ nghiên cứu và ứng dụng các phương pháp tính toán phân tích ứng suất biến dạng của bản mặt bê tông  của đập cfrd trong công trình thủy điện xêkaman 3 lên facebook!
nghiên cứu và ứng dụng các phương pháp tính toán phân tích ứng suất biến dạng của bản mặt bê tông của đập cfrd trong công trình thủy điện xêkaman 3

09/06/2019 Uploader: AMBN Loại file: pdf

Luận văn đã đánh giá được tình hình sử dụng đập đá đổ chống thấm bằng bản mặt bê tông trên thế giới và tại Việt Nam. Nêu lên các dạng mặt cắt cơ bản của đập đá đổ đang được phổ biến thiết kế ở Việt Nam và trên Thế giới. Luận văn cũng đã đưa ra ứng xử thực tế của tấm bản mặt, các hiện tượng hư hỏng và các biện pháp nâng cao an toàn cho bản mặt. Ứng dụng phương pháp phần tử hữu hạn cùng với sự trợ giúp của phần mềm SAP2000 luận văn tính toán ứng suất biến dạng cho một đập đá đổ bản mặt bê tông, cụ thể là đập Xê Ka Man 3.

LUẬN VĂN CAO HỌC


NGHIÊN CỨU VÀ ỨNG DỤNG CÁC PHƯƠNG PHÁP TÍNH TOÁN PHÂN TÍCH ỨNG SUẤT BIẾN DẠNG CỦA BẢN MẶT BÊ TÔNG  CỦA ĐẬP CFRD TRONG CÔNG TRÌNH THỦY ĐIỆN XÊKAMAN 3

 


MỤC LỤC
1. Tính cấp thiết của đề tài
2. Mục đích của đề tài
3. Cách tiếp cận và phương pháp nghiên cứu
3.1. Cách tiếp cận
3.2. Phương pháp nghiên cứu
4. Kết quả đạt được


Chương 1 TỔNG QUAN VỀ ĐẬP ĐÁ ĐỔ BẢN MẶT BÊ TÔNG
1.1. Khái niệm chung về đập CFRD và sự phát triển của nó trên thế giới và Việt Nam
1.1.1. Tình hình xây dựng đập CFRD trên thế giới
1.1.2. Tình hình xây dựng đập CFRD ở Việt Nam
1.1.3. Phân loại đập CFRD
1.1.4. Cấu tạo các bộ phận của đập CFRD
1.1.5. Điều kiện xây dựng đập CFRD
1.1.6. Vật liệu xây dựng đập
1.1.7. Công nghệ thi công đập CFRD
1.1.8. Ưu, nhược điểm của đập CFRD
1.1.9. Vấn đề ổn định trượt
1.1.10. Vấn đề thấm
1.1.11. Vấn đề ứng suất, biến dạng
1.2. Đặc điểm của bản mặt và những yêu cầu kỹ thuật của nó trong xây dựngđập CFRD
1.2.1. Đặc điểm của bản mặt bê tông
1.2.2. Những yêu cầu kỹ thuật
1.3. Ứng xử thực tế của bản mặt, các hiện tượng hư hỏng và các giải pháp nângcao an toàn cho bản mặt
1.3.1. Ứng xử thực tế của bản mặt
1.3.2. Các hiện tượng hư hỏng của bản mặt
1.3.3. Các giải pháp nâng cao an toàn cho bản mặt


Chương 2 TÍNH TOÁN BẢN MẶT
2.1. Phương pháp tính ứng suất và biến dạng bản mặt
2.1.1. Tính toán kết cấu theo phương pháp phần tử hữu hạn
2.1.2. Trình tự giải bài toán bằng phương pháp phần tử hữu hạn
2.1.3. Sơ lược giới thiệu về phần mềm SAP2000
2.1.4. Tính toán bản mặt của đập đá đổ bản mặt bê tông bằng phương pháp PTHH


Chương 3 ỨNG DỤNG TÍNH BẢN MẶT CỦA ĐẬP CFRD TRONG CÔNG TRÌNH THỦY ĐIỆN XÊKAMAN 3
3.1. Nhiệm vụ và quy mô công trình
3.1.1. Nhiệm vụ của công trình
3.1.2. Quy mô công trình
3.2. Hình thức kết cấu bản mặt
3.3. Trường hợp tính toán
3.3.1. Tiêu chuẩn tính toán
3.3.2. Mô hình tính toán
3.3.3. Các chỉ tiêu cơ lý
3.3.4. Trường hợp tính toán
3.3.5. Kết quả tính toán
3.4. Nhận xét


Chương 4 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
4.1. Những kết quả đạt được của luận văn
4.2. Kiến nghị và tồn tại
TÀI LIỆU THAM KHẢO


DANH MỤC HÌNH VẼ
Hình 1.1: Đập Bê tông bản mặt (CFRD) Shuibuya – Trung Quốc, cao 233m
Hình 1.2: Đập Cirata – Indonesia – cao 125m
Hình 1.3: Đập Zipingpu – Trung Quốc, cao 156m
Hình 1.4: Đập Foz Do Areia – Brazil, cao 160m
Hình 1.5: Thi công bản mặt đập Tuyên Quang
Hình 1.6: Thi công đợt 1 bản mặt bê tông đập Cửa Đạt
Hình 1.7: Thượng lưu đập Rào Quán
Hình 1.8: Mặt cắt ngang điển hình đoạn lòng sông- Cửa Đạt
Hình 1.9: Mặt cắt ngang thân đập đắp bằng đá cứng
Hình 1.10: Mặt cắt ngang thân đập đắp bằng cuội sỏi
Hình 1.11: Mặt cắt ngang điển hình của CFRD
Hình 1.12: Cấu tạo chi tiết chân thượng lưu đập
Hình 1.13: Kết quả quan trắc lún của đập Tây Bắc Khẩu
Hình 1.14: Kết quả quan trắc độ võng bản mặt của đập Tây Bắc Khẩu
Hình 1.15: Chuyển vị và mô men uốn của bản mặt của đập Uhe Machadinho
Hình 1.16: Kết quả tính toán xác định vùng thoát không của bản mặt đập Thiên Sinh Kiều
Hình 1.17: Các khu vực bị "thoát không" của bản mặt đập Thiên Sinh Kiều
Hình 1.18: Nứt bản mặt của đập Tây Bắc Khẩu
Hình 1.19: Nứt bản mặt của đập Thiên Sinh Kiều (các vết nứt đã được xử lý)
Hình 1.20: Nứt bản mặt đổ đợt 1 của đập Thủy Bố Ô
Hình 1.21: Nứt bản mặt của đập Aguamilpa (đường nét đậm)
Hình 1.22: Nứt dẫn đến sập gẫy bản mặt của đập Campos Novos
Hình 1.23: Quá trình mực nước và lún của đập Campos Novos từ 2005 đến 2007
Hình 1.24: Lún, chuyển vị ngang của thân đập và độ võng của bản mặt
Hình 1.25: Các khu vực bị "thoát không" của bản mặt đập Thiên Sinh Kiều
Hình 1.26: Áp lực nước trong hồ tác dụng vào bản mặt thời kỳ vận hành
Hình 1.27: Bản mặt của đập Châu Thụ Kiều (78m) Bị sập gãy khi chịu áp lực nước
Hình 1.28: Phồng bản mặt đổ đợt 1 của đập Thuỷ Bố Ô về t/ lưu khi đắp tiếp thânđập
Hình 1.29: Áp lực nước trong thân đập tác dụng vào bản mặt thời kỳ thi công
Hình 1.30: Bố trí cốt thép hai lớp cho bản mặt đập Cửa Đạt
Hình 2.1: Cửa sổ khai báo vật liệu
Hình 2.2: Cửa sổ khai báo tiết diện
Hình 2.3: Cửa sổ khai báo tải trọng
Hình 2.4a, b, c: Biểu diễn kết quả chuyển vị, ứng suất, nội lực
Hình 2.5: Mô hình tính toán
Hình 3.1: Mặt cắt đập điển hình
Hình 3.2: Mặt bằng các tấm bản mặt
Hình 3.3: Mô hình đập và nền
Hình 3.4: Ứng suất S11 (T/ m2)
Hình 3.5: Ứng suất S22 (T/ m2)
Hình 3.6: Chuyển vị theo phương đứng (m)
Hình 3.7: Chuyển vị theo phương ngang (m)
Hình 3.8: Chuyển vị theo phương ngang do áp lực nước (m)
Hình 3.9: Biểu đồ moment của bản mặt


DANH MỤC BẢNG BIỂU
Bảng 1.1: Một số đập đá đổ bản mặt bê tông cao trên 100m trên thế giới
Bảng 1.2: Cấp công trình theo chiều cao đập và tính chất nền
Bảng 1.4: Sức kháng nén của vật liệu đá ứng với chiều cao đập
Bảng 1.5: Hệ số mềm hoá cho phép của vật liệu đá
Bảng 1.6: Độ lún của một số dập trên thế giới
Bảng 3.1: Bảng chỉ tiêu cơ lý của đất đá đắp đập và đất nền
Bảng 3.2: Chỉ tiêu cơ lý của bê tông bản mặt

 

 

TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Bộ Nông nghiệp & PTNT, Tiêu chuẩn thiết kế đập đất đầm nén.
2. Bộ thuỷ lợi Trung Quốc (1999), Quy phạm thiết kế đập đá đổ bản mặt bê tông-SL/228-98 (bản dịch).
3. Lê Văn Hùng, Công nghệ thi công đập đá đổ và đập đá đổ bản mặt bê tông.
4. Nguyễn Văn Lệ và những người khác, Hư hỏng bản mặt bê tông.
5. Nền các công trình thủy công TCVN 4253-1986.
6. Nguyễn Cảnh Thái, Đại học thủy lợi (2003), Thiết kế đập vật liệu địa phương.
7. Dương Văn Thứ, Nguyễn Ngọc Oanh (2007), Lý thuyết đàn hồi, Nhà xuất bản Từ điển Bách Khoa, Hà Nội.
8. Tải trọng và tác động, TCVN 2737-1995.
9. Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam, TCXD VN285-2002.
10. Tổng công ty Sông Đà, Thuyết minh chung hồ sơ thiết kế kỹ thuật giai đoạn 2 công trình thủy điện Xêkaman 3.
11. Nguyễn Mạnh Yên (2000), Phương pháp số trong cơ học kết cấu, Nhà xuất bản khoa học kỹ thuật, Hà Nội. Tiếng anh
12. Bingyin Zhang, J.G. Wang, Ruifeng Shi (2004), Time – dependent deformation in hight CFRD and separation between concrete face slab and cushion layer.
13. Guidlines for Design High CFRD (draft), CFRD/D001-2008.
14. G. Hunter and R. Fell (2002), The deformation behaviour of rockfill.
15. Settlement behaviour of a concrete faced rock-fill dam-DOI 10.1007/s10706 5180-1.

 

Khu vực quy định Bản quyền tài liệu và chất lượng tài liệu Khu vực quy định Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN


Thư Viện Thi Online Hỏi đáp Luật Pháp

nghiên cứu và ứng dụng các phương pháp tính toán phân tích ứng suất biến dạng của bản mặt bê tông của đập cfrd trong công trình thủy điện xêkaman 3

nghiên cứu và ứng dụng các phương pháp tính toán phân tích ứng suất biến dạng của bản mặt bê tông của đập cfrd trong công trình thủy điện xêkaman 3

Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN