Tất cả PDF Doc/Text Âm thanh Video
Chia sẻ giải pháp nâng cao chất lượng đấu thầu công trình thuỷ lợi ở ninh bình lên facebook!
giải pháp nâng cao chất lượng đấu thầu công trình thuỷ lợi ở ninh bình

05/06/2018 Uploader: AMBN Loại file: pdf

Luận văn đã tổng kết được một số kinh nghiệm của một số tổ chức, một số quốc gia nhằm nghiên cứu vận dụng chúng vào thực tiễn công tác đấu thầu xây dựng công trình thủy lợi tỉnh Ninh Bình. Trong số những kinh nghiệm đó cần nhấn mạnh đến việc kiểm soát chặt chẽ quá trình đấu thầu, quá trình thực hiện các hợp đồng xây dựng công trình thủy lợi, phát hiện và xử lý nghiêm khắc các vi phạm quy chế đấu thầu cũng là một kinh nghiệm bổ ích cho việc nâng cao chất lượng đấu thầu xây dựng công trình thủy lợi. Đưa ra các yêu cầu ứng dụng các giải pháp nâng cao chất lượng đấu thầu xây dựng công trình thủy lợi

LUẬN VĂN THẠC SĨ

 

GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐẤU THẦU CÔNG TRÌNH THUỶ LỢI Ở NINH BÌNH

HV TRẦN ANH THÁI - CHUYÊN NGÀNH QUẢN LÝ XÂY DỰNG - MÃ SỐ 60580302 - HDKH PGSTS LÊ VĂN HÙNG


MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC HÌNH ẢNH
DANH MỤC BẢNG BIỂU
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
MỞ ĐẦU


CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN VỀ ĐẤU THẦU VÀ QUẢN LÝ ĐẤU THẦU XÂY DỰNG
1.1 Những vấn đề chung về đấu thầu xây dựng
1.2 Quản lý công tác đấu thầu trong xây dựng
1.2.1 Sự cần thiết phải có quản lý nhà nước về đấu thầu
1.2.2 Chất lượng quản lý công tác đấu thầu
1.3 Các văn bản về công tác đấu thầu trong xây dựng từ trước đến nay
1.4 Công tác lựa chọn nhà thầu ở một số quốc gia, một số tổ chức
1.5 Công tác lựa chọn nhà thầu xây lắp ở Việt Nam trong những năm qua
Kết luận chương


CHƯƠNG 2 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC LỰA CHỌN NHÀ THẦU XÂY LẮP TRONG XÂY DỰNG
2.1 Cơ sở pháp lý về đấu thầu xây lắp
2.1.1 Cơ sở về đấu thầu xây dựng
2.1.2 Một số nguyên tắc trong đấu thầu
2.1.3 Trình tự chung về công tác đấu thầu
2.1.4 Các hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu
2.2 Nội dung công tác lựa chọn nhà thầu xây lắp trong xây dựng
2.2.1 Lập hồ sơ mời thầu
2.2.2 Mời thầu
2.2.3 Nộp và nhận hồ sơ dự thầu
2.2.4 Mở thầu
2.2.5 Đánh giá hồ sơ dự thầu
2.2.6 Thương thảo hợp đồng; Trình, thẩm định, phê duyệt và công khai kết quảlựa chọn nhà thầu
2.2.7 Hoàn thiện, ký kết hợp đồng
2.2.8 Xử lý tình huống trong đấu thầu
2.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến đấu thầu xây lắp
2.3.1 Hệ thống văn bản pháp luật
2.3.2 Chủ đầu tư
2.3.3 Năng lực nhà thầu tham gia đấu thầu
2.3.4 Năng lực của tổ chức tư vấn đấu thầu
2.3.5 Năng lực của tổ chức tư vấn thiết kế
2.3.6 Một số nội dung cần lưu ý khi lập tiêu chuẩn đánh giá HSDT xây lắp
Kết luận chương 2


CHƯƠNG 3 ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐẤU THẦU XÂY DỰNG CÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI Ở NINH BÌNH
3.1 Tình hình đấu thầu và quản lý đấu thầu xây lắp ở Ninh Bình
3.1.1 Tình hình đấu thầu xây lắp
3.1.2 Tình hình quản lý đấu thầu ở Ninh Bình
3.2 Những đánh giá chung về chất lượng đấu thầu xây lắp ở Ninh Bình
3.2.1 Những kết quả đạt được
3.2.2 Những tồn tại cần khắc phục
3.3 Đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng đấu thầu xây dựng các công trình thủylợi ở Ninh Bình
3.3.1 Nâng cao năng lực chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp của các cá nhântham gia công tác đấu thầu
3.3.2 Nâng cao chất lượng lập HSMT, đánh giá HSDT
3.3.3 Tăng cường sự minh bạch trong HSDT
3.3.4 Giảm chỉ định thầu, tăng cường đấu thầu rộng rãi, đấu thầu qua mạng
3.3.5 Tăng cường quản lý nhà nước về hoạt động đấu thầu
3.3.6 Quản lý hợp đồng sau đấu thầu
Kết luận chương 3


KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO


DANH MỤC CÁC HÌNH ẢNH
Hình 2.1 Sơ đồ trình tự công tác đấu thầu
Hình 2.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng đấu thầu


DANH MỤC BẢNG BIỂU
Bảng 2.1 Văn bản qui phạm pháp luật về đấu thầu
Bảng 2.2 Tiêu chuẩn năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu
Bảng 2.3 Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực kỹ thuật – phần nhân sự chủ chốt
Bảng 2.4 Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực kỹ thuật – thiết bị thi công chủ yếu
Bảng 2.5 Tiêu chí chấm điểm
Bảng 2.6 Tiêu chí đạt, không đạt


DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
QH11 Quốc hội khóa
QH13 Quốc hội khóa
NĐ-CP Nghị định Chính phủ
CP Chính Phủ
TTg Thủ tướng
TT-BKHĐT Thông tư-Bộ Kế hoạch và Đầu tư
TT-BXD Thông tư-Bộ Xây dựng
BXD-VKT Bộ xây dựng-Vụ kinh tế
Bộ KH-DT Bộ Kế hoạch-Đầu tư
UBND Ủy ban nhân dân
QĐ Quyết định
PGS. TS Phó Giáo sư, Tiến sĩ
HSMT Hồ sơ mời thầu
HSDT Hồ sơ dự thầu
QLDA Quản lý dự án
WB Ngân hàng Thế giới
ADB Ngân hàng Phát triển Châu Á
FDI Đầu tư trực tiếp nước ngoài
IBRD Ngân hàng Tái thiết và Phát triển Quốc tế
ICB Đấu thầu cạnh tranh quốc tế
IDA Hiệp hội phát triển Quốc tế
ODA Viện trợ phát triển chính thức

 

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[1] Bộ xây dựng, Quy chế đấu thầu trong xây dựng được ban hành kèm theo Quyết định số 24/BXD-KT của Bộ trưởng Bộ Xây dựng, 1990.
[2] Bộ xây dựng, Quy chế đấu thầu xây lắp được ban hành kèm theo Quyết định số 60/BXD-KT của Bộ trưởng Bộ Xây dựng, 1994.
[3] Chính phủ, Nghị định số 43/CP về việc ban hành Quy chế đấu thầu, 1996.
[4] Chính phủ, Nghị định số 88/NĐ-CP Qui chế đấu thầu, 1999.
[5] Chính phủ, Nghị định số 14/NĐ-CP Bổ sung qui chế đấ thầu 88/NĐ-CP, 2000.
[6] Chính phủ, Nghị định số 66/NĐ-CP ngày 12/6/2003 sửa đổi bổ sung Quy chế đấu thầu kèm theo Nghị định số 88/NĐ-CP, 2003.
[7] Quốc hội khóa XI, Luật đấu thầu số 61/2005/QH11, 2005.
[8] Chính phủ, Nghị định 111/2006/NĐ-CP Hướng dẫn thi hành luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu theo luật xây dựng, 2006.
[9] Chính phủ, Nghị định 58/2008/NĐ-CP Hướng dẫn thi hành luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu theo luật xây dựng, 2008.
[10] Chính phủ, Nghị định 85/2009/NĐ-CP Hướng dẫn thi hành luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu theo luật xây dựng, 2009.
[11] Quốc hội khóa XIII, Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, 2013.
[12] Chính phủ, Nghị định số 63/NĐ-CP ngày 26/6/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu, 2014.
[13] Trần Văn Hùng, "Kinh nghiệm của một số nước, một số tổ chức quốc tế trong việc nâng cao chất lượng đấu thầu xây dựng," Tạp chí Sài Gòn Đầu tư và Xây dựng, no. 8, 2006.
[15] Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Thông tư 03/2015/TT-BKHĐT ngày 06/5/2015 Quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu xây lắp, 2015.
[16] Sở Kế hoạch và Đầu tư Ninh Bình, "Báo cáo tình hình thực hiện công tác đấu thầu năm 2014".
[17] Sở Kế hoạch và Đầu tư Ninh Bình, "Báo cáo tình hình thực hiện công tác đấu thầu năm 2015".
[18] Sở Kế hoạch và Đầu tư Ninh Bình, "Báo cáo tình hình hoạt động đấu thầu năm 2016".

 

TT Tên file Ấn hành Tác giả Thông số Tải về Dạng File Giá Down
1 luan van thac si,giai phap nang cao chat luong dau thau cong trinh thuy loi o ninh binh DHTL 2018 tran anh thai 111 Trang Download file giải pháp nâng cao chất lượng đấu thầu công trình thuỷ lợi ở ninh bình 1000
CÙNG ĐỀ MỤC

Trang    1   2   3   4   5       

Khu vực quy định Bản quyền tài liệu và chất lượng tài liệu Khu vực quy định Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN


Thư Viện Thi Online Hỏi đáp Luật Pháp

giải pháp nâng cao chất lượng đấu thầu công trình thuỷ lợi ở ninh bình

giải pháp nâng cao chất lượng đấu thầu công trình thuỷ lợi ở ninh bình

Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN