Tất cả PDF Doc/Text Âm thanh Video
Chia sẻ đề xuất giải pháp nâng cao năng lực quản lý chất lượng công trình của chủ đầu tư trong giai đoạn thi công, áp dụng cho dự án cải tạo nâng cấp công trình thủy lợi hồ cầu rễ lên facebook!
đề xuất giải pháp nâng cao năng lực quản lý chất lượng công trình của chủ đầu tư trong giai đoạn thi công, áp dụng cho dự án cải tạo nâng cấp công trình thủy lợi hồ cầu rễ

25/04/2018 Uploader: AMBN Loại file: pdf

Tác giả tập trung nghiên cứu vào hoạt động quản lý, giám sát chất lượng công trình của chủ đầu tư trong giai đoạn thi công xây dựng. Hệ thống lại những cơ sở pháp lý và cơ sở lý luận để đưa ra những biện pháp giúp chủ đầu tư nâng cao năng lực quản lý chất lượng công trình trong giai đoạn thi công, nâng cao chất lượng công trình và giảm những vấn đề phát sinh không cần thiết trong quá trình thực hiện

LUẬN VĂN CAO HỌC

 

ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH CỦA CHỦ ĐẦU TƯ TRONG GIAI ĐOẠN THI CÔNG, ÁP DỤNG CHO DỰ ÁN CẢI TẠO NÂNG CẤP CÔNG TRÌNH THỦY LỢI HỒ CẦU RỄ

HV NGUYỄN DUY THÀNH - HDKH PGSTS NGUYỄN XUÂN PHÚ


MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC HÌNH ẢNH
DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU
DANH MỤC VIẾT TẮT
MỞ ĐẦU


CHƯƠNG I. TỔNG QUAN VỀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG
1.1. Tổng quan về quản lý chất lượng
1.1.1. Khái niệm về quản lý chất lượng
1.1.2. Khái niệm về chất lượng công trình xây dựng
1.1.3. Các phương thức quản lý chất lượng
1.2. Đặc điểm và thuộc tính của chất lượng
1.2.1. Các đặc điểm của chất lượng
1.2.2. Các thuộc tính của chất lượng
1.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng công trình xây dựng
1.3.1. Các yếu tố thuộc môi trường bên ngoài doanh nghiệp
1.3.2. Các yếu tố thuộc môi trường bên trong doanh nghiệp
1.4. Vai trò, trách nhiệm của các chủ thể trong việc quản lý chất lượng công trình trong giaiđoạn thi công
1.4.1. Các chủ thể trong quản lý chất lượng thi công công trình
1.4.2. Vai trò, trách nhiệm của các chủ thể trong quản lý chất lượng công trình trong giaiđoạn thi công
1.5. Ý nghĩa của công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng
1.6. Tình hình quản lý chất lượng công trình trong giai đoạn thi công xây dựng của Việt Nam hiện nay
1.7. Tổng quan về chất lượng thi công công trình thủy lợi tại công ty TNHH MTV KTCTTL Yên Thế
1.7.1. Giới thiệu sơ lược về Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Yên Thế, tỉnh Bắc Giang
1.8. Đánh giá năng lực quản lý của Công ty trong những năm qua
1.9.1. Cộng hòa Pháp
1.9.2. Hoa Kỳ
1.9.3. Liên bang Nga
1.9.4. Trung Quốc
1.9.5. Singapore
Kết luận Chương 1


CHƯƠNG 2: CƠ SỞ PHÁP LÝ VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN ĐỂ NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH TRONG GIAI ĐOẠN THI CÔNG XÂY DỰNG
2.1. Cơ sở pháp lý
2.1.1. Giới thiệu các văn bản pháp luật liên quan đến quản lý chất lượng công trình xâydựng
2.1.2. Những điểm mới của Luật xây dựng 2014 so với Luật xây dựng 2003
2.2. Cơ sở lý luận
2.2.1. Khái niệm về quản lý chất lượng công trình trong giai đoạn thi công xây dựng
2.2.2. Khái niệm về cải tạo, nâng cấp công trình
2.2.3. Đặc điểm về công tác cải tạo, nâng cấp công trình thủy lợi
2.2.4. Khái niệm chung về năng lực
2.2.5. Bản chất năng lực quản lý chất lượng công trình xây dựng trong giai đoạn thi công
2.2.6. Các yếu tố cấu thành năng lực quản lý chất lượng của chủ đầu tư
2.2.7. Các tiêu chí đánh giá năng lực quản lý của chủ đầu tư
2.2.8. Trình tự quản lý chất lượng công trình trong giai đoạn thi công xây dựng:
2.2.9. Yêu cầu về điều kiện năng lực của các bên liên quan
2.2.10. Nội dung cơ bản của hoạt động quản lý chất lượng công trình trong giai đoạn thicông xây dựng
2.2.11. Đánh giá hiệu quả quản lý theo từng nội dung của các yếu tố tác động đến chấtlượng công trình
2.2.12. Danh mục các chỉ tiêu chất lượng
2.2.13. Nội dung giám sát thi công xây dựng
2.2.14. Vai trò, ý nghĩa của quản lý chất lượng công trình trong giai đoạn thi công xây dựng
Kết luận chương 2


CHƯƠNG 3: ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH TRONG GIAI ĐOẠN THI CÔNG, ÁP DỤNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀO DỰ ÁN CẢI TẠO NÂNG CẤP CÔNG TRÌNH THỦY LỢI HỒ CẦU RỄ
3.1. Thực trạng về công tác quản lý chất lượng công trình trong giai đoạn thi công của côngty
3.2. Những ưu điểm và tồn tại, hạn chế của Công ty về năng lực quản lý công trình xâydựng
3.2.1. Ưu điểm
3.2.2. Những tồn tại, hạn chế về năng lực quản lý chất lượng công trình của công ty
3.2.3 Phân tích nguyên nhân
3.3. Giới thiệu dự án Cải tạo nâng cấp công trình thủy lợi hồ Cầu Rễ xã Tiến Thắng, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang
3.4. Đề xuất giải pháp nâng cao năng lực quản lý chất lượng công trình trong giai đoạn thicông của Công ty
3.4.1. Những nguyên tắc và căn cứ đề xuất giải pháp
3.4.2. Đề xuất giải pháp nâng cao năng lực quản lý của Công ty áp dụng cho dự án Cải tạo, nâng cấp công trình thủy lợi hồ Cầu Rễ
Kết luận Chương


KẾT LUẬN – KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO


DANH MỤC CÁC HÌNH ẢNH
Hình 3.1 Hiện trạng đập chính hồ Cầu Rễ
Hình 3.2 Hình ảnh bê tông mái thượng lưu đập chính hồ Cầu Rễ
Hình 3.3 Đổ bê tông cơ hạ lưu đập chính
Hình 3.4 Cát đổ bê tông không đúng tiêu chuẩn
Hình 3.5 Cát đổ bê tông không đúng tiêu chuẩn
DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU
Bảng 1.1 Các dự án công trình công ty thực hiện
Bảng 2.1 So sánh giữa Luật xây dựng năm 2003 và Luật xây dựng năm 2014
Bảng 2.2 Về phạm vi điều chỉnh
Bảng 2.3 Về đối tượng áp dụng
Bảng 2.4 Về giải thích từ ngữ trong Luật
Bảng 2.5 Quy định về điều kiện năng lực hoạt động xây dựng
Bảng 2.6 Giải thích từ ngữ liên quan đến quy hoạch, đô thị
Bảng 2.7 Danh mục các chỉ tiêu chất lượng sản phẩm


DANH MỤC VIẾT TẮT
CNVLĐ Công nhân viên lao động
CKXD Cơ khí xây dựng
CP Cổ phần
CTXD Công trình xây dựng
ĐTXD Đầu tư xây dựng
KTCTTL Khai thác công trình thủy lợi
KTTC Kỹ thuật thi công
MT Môi trường
NN&PTNT Nông nghiệp và phát triển nông thôn
TVGS Tư vấn giám sát
TNLĐ Tai nạn lao động
TNHH MTV Trách nhiệm hữu hạn một thành viên
TV Tư vấn
TCVN Tiêu chuẩn Việt Nam
UBND Ủy ban nhân dân


 

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[1] Mị Duy Thành, Bài giảng môn học “Chất lượng công trình” bộ môn Công nghệ và quản lý xây dựng trường Đại học Thủy lợi; năm 2012
[2] Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 của Quốc Hội.
[3] Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/05/2015 của Chính phủ: Về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng
[4] Phạm Tiến Văn-Phó Cục trưởng Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng, Bài viết “Quản lý chất lượng công trình xây dựng: Những thành tựu và thách thức” trên báo xây dựng ngày 28/4/2013
[5] Thảo Trang, Bài viết “Kinh nghiệm quản lý chất lượng công trình xây dựng của một số nước trên thế giới” đăng trên trang thông tin điện tử tổng hợp Ban Nội chính Trung ương ngày 05/12/2013 (http://noichinh.vn/nghien-cuu-trao-doi/201312/kinh-nghiem-quan-ly-chat-luong-cong-trinh-xay-dung-cua-mot-so-nuoc-293205/)
[6] Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/05/2015 của Chính phủ: Về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng
[7]. Hồ sơ dự án “Cải tạo nâng cấp công trình thủy lợi hồ Cầu Rễ xã Tiến Thắng, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang”

 

CÙNG ĐỀ MỤC

Trang    1   2   3   4   5       

Khu vực quy định Bản quyền tài liệu và chất lượng tài liệu Khu vực quy định Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN


Thư Viện Thi Online Hỏi đáp Luật Pháp

đề xuất giải pháp nâng cao năng lực quản lý chất lượng công trình của chủ đầu tư trong giai đoạn thi công, áp dụng cho dự án cải tạo nâng cấp công trình thủy lợi hồ cầu rễ

đề xuất giải pháp nâng cao năng lực quản lý chất lượng công trình của chủ đầu tư trong giai đoạn thi công, áp dụng cho dự án cải tạo nâng cấp công trình thủy lợi hồ cầu rễ

Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN