Tất cả PDF Doc/Text Âm thanh Video
Chia sẻ nâng cao chất lượng công tác quản lý chi phí đầu tư xây dựng tại ban quản lý dự án nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh cao bằng lên facebook!
nâng cao chất lượng công tác quản lý chi phí đầu tư xây dựng tại ban quản lý dự án nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh cao bằng

03/01/2019 Uploader: AMBN Loại file: pdf

Luận văn nghiên cứu, đề xuất một số giải pháp nhằm góp phần nâng cao chất lượng công tác quản lý chi phí đầu tư xây dựng các công trình do Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Cao Bằng làm chủ đầu tư

LUẬN VĂN THẠC SĨ

 

HV NÔNG ĐÌNH HÒA - HDKH TS ĐINH THẾ MẠNH - TS ĐINH TUẤN ANH

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHI PHÍ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TẠI BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH CAO BẰNG
 


MỤC LỤC
DANH MỤC HÌNH ẢNH
DANH MỤC BẢNG BIỂU
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT


MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
2. Mục đích nghiên cứu
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
3.1. Đối tượng nghiên cứu
3.2. Phạm vi nghiên cứu
4. Cách tiếp cận và phương pháp nghiên cứu


CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHI PHÍ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
1.1 Khái quát chung về công tác quản lý chi phí đầu tư xây dựng
1.2 Đánh giá chung về công tác quản lý chi phí đầu tư xây dựng ở Việt Nam
1.2.1 Đối với công tác Quản lý Tổng mức đầu tư
1.2.2 Đối với công tác Quản lý Dự toán xây dựng công trình
1.2.3 Quản lý định mức xây dựng
1.2.4 Quản lý chi phí QLDA và tư vấn xây dựng
1.2.5 Quản lý công tác thanh toán, quyết toán vốn đầu tư
1.3 Đánh giá về vai trò và trách nhiệm của các tổ chức trong công tác quản lý chiphí đầu tư xây dựng ở Việt Nam
1.3.1 Vai trò và trách nhiệm của người quyết định đầu tư
1.3.2 Vai trò và trách nhiệm của chủ đầu tư
1.3.3 Vai trò và trách nhiệm của nhà thầu tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng
1.3.4 Vai trò và trách nhiệm của nhà thầu thi công xây dựng
1.4 Kết luận chương


CHƯƠNG 2 CƠ SỞ KHOA HỌC VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHI PHÍ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
2.1 Quy định về công tác quản lý chí phí đầu tư xây dựng
2.2 Phương pháp xác định các chi phí đầu tư xây dựng
2.2.1 Phương pháp xác định tổng mức đầu tư
2.2.2 Phương pháp xác định dự toán xây dựng công trình
2.2.3 Phương pháp xác định dự toán gói thầu xây dựng
2.2.4 Phương pháp xác định mức xây dựng, giá xây dựng và chỉ số giá xây dựng
2.3 Nội dung quản lý chi phí đầu tư xây dựng
2.4 Kết luận chương 2


CHƯƠNG 3 GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHI PHÍ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TẠI BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH CAO BẰNG
3.1 Giới thiệu về Ban quản lý dự án Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cao Bằng
3.1.1 Sơ lược lịch sử hình thành và phát triển
3.1.2 Cơ cấu tổ chức
3.1.3 Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn các bộ phận trong Ban QLDA
3.1.4 Các dự án đầu tư xây dựng công trình thủy lợi được thực hiện
3.2 Thực trạng về công tác quản lý chi phí đầu tư xây dựng tại Ban quản lý dự án Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cao Bằng
3.2.1 Quản lý tổng mức đầu tư
3.2.2 Quản lý dự toán xây dựng
3.2.3 Quản lý định mức xây dựng
3.2.4 Quản lý chi phí QLDA và tư vấn xây dựng
3.2.5 Quản lý công tác thanh toán, quyết toán vốn đầu tư
3.3 Đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác quản lý chi phí đầu tưxây dựng tại Ban quản lý dự án Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cao Bằng
3.3.1 Đề xuất một số giải pháp nâng cao công tác quản lý chi phí tổng mức đầutư (giai đoạn chuẩn bị dự án)
3.3.2 Đề xuất một số giải phải nâng cao công tác Quản lý dự toán
3.3.3 Đề xuất một số giải pháp nâng cao công tác thanh toán, quyết toán vốn đầutư
3.3.4 Ngoài ra tác giải đề xuất một số giải pháp nâng cao một số công tác quản lýchi phí giai đoạn thực hiện dự án
3.3.5 Giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực
3.4 Kết luận chương
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO


DANH MỤC HÌNH ẢNH
Hình 2.1 Nội dung quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình
Hình 3.1 Sơ đồ bộ máy tổ chức quản lý của Ban QLDA
Hình 3.2 Các thành phần chi phí của TMĐT
Hình 3.3 Lưu đồ quy trình quản lý chi phí TMĐT tại Ban Nông nghiệp Cao Bằng
Hình 3.4 Lưu đồ quy trình thanh toán XDCB tại Ban Nông nghiệp Cao Bằng


DANH MỤC BẢNG BIỂU
Bảng 2.1 Tổng hợp mức đầu tư xây dựng
Bảng 2.2 Bảng tổng hợp dựt toán xây dựng công trình
Bảng 2.3 Tổng hợp thiết bị
Bảng 2.4 Tổng hợp dự toán chi phí hạng mục chung
Bảng 2.5 Định mức chi phí một số công việc thuộc hạng mục chung không xác địnhđược khối lượng từ thiết kế
Bảng 2.6 Tổng hợp dự toán gói thầu thi công xây dựng
Bảng 2.7 Tổng hợp dự toán gói thầu mua sắm vật tư, thiết bị lắp đặt vào công trình
Bảng 2.8 Tổng hợp dự toán gói thầu tư vấn xây dựng
Bảng 2.9 Bảng tính giá vật liệu đến hiện trường công trình
Bảng 3.1 Các dự án phải điều chỉnh TMĐT giai đoạn 2007 đến 2015


DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
BXD Bộ xây dựng
BQLD Ban quản lý dự án
TMĐT Tổng mức đầu tư
CP Chính phủ
QH Quốc hội
QĐ Quyết định
TT Thông tư
UBND Ủy ban nhân dân
XDCB Xây dựng cơ bản
HSMT Hồ sơ mời thầu
HSYC Hồ sơ yêu cầu

 

 

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[1] Nghị định 32/2015/NĐ-CP, Quản lý chi phí. Hà Nội, 2015.
[2] Luật Xây dựng. Hà Nội, 2014.
[3] Chính phủ, Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì xây dựng công trình.
[4] Bộ Xây dựng, Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/03/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.
[5] Nguyễn Bá Uân, Tập bài giảng Quản lý dự án 2015.
[6] Cao Bằng, Quyết định số 157/QĐ-UBND ngày 19/02/2016 của UBND tỉnh Cao Bằng. 2016.
[7] Nguyễn Xuân Phú, Tập bài giảng Kinh tế đầu tư xây dựng 2013, Trường đại học Thủy Lợi, Hà Nội.
[8] Dương Đức Tiến, Bài giảng Phân tích chi phí trong xây dựng nâng cao 2012, Trường Đại học Thủy Lợi.
[9] Nguyễn Bá Uân, Ngô Thị Thanh Vân, Giáo trình Kinh tế thủy lợi 2006, Nhà xuất bản Xây dựng, Hà Nội.
[10] Nguyễn Bá Uân (2013) Phương pháp định giá xây đựng dùng cho học viên cao học Đại học Thủy Lợi Hà Nội.
[11] Ban QLDA ĐTXD các công trình NN&PTNT tỉnh Cao Bằng, Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2016, phương hướng, giải pháp năm 2017.
[12] Ban QLDA ĐTXD các công trình NN&PTNT tỉnh Cao Bằng, Các hồ sơ, tài liệu liên quan đến quản lý dự án tại Ban QLDA ĐTXD các công trình NN&PTNT tỉnh Cao Bằng.

 

CÙNG ĐỀ MỤC

Trang    1   2   3   4   5       

Khu vực quy định Bản quyền tài liệu và chất lượng tài liệu Khu vực quy định Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN


Thư Viện Thi Online Hỏi đáp Luật Pháp

nâng cao chất lượng công tác quản lý chi phí đầu tư xây dựng tại ban quản lý dự án nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh cao bằng

nâng cao chất lượng công tác quản lý chi phí đầu tư xây dựng tại ban quản lý dự án nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh cao bằng

Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN