Tất cả PDF Doc/Text Âm thanh Video
Chia sẻ nghiên cứu một số giải pháp nâng cao chất lượng quản lý tuyến đê biển tỉnh nam định lên facebook!
nghiên cứu một số giải pháp nâng cao chất lượng quản lý tuyến đê biển tỉnh nam định

19/10/2017 Uploader: AMBN Loại file: pdf

Luận văn hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về đê biển và công tác quản lý hệ thống đê biển, nghiên cứu những nhân tố ảnh hưởng đến công tác quản lý hệ thống đê biển; Phân tích đánh giá hiện trạng hệ thống đê biển và thực trạng công tác quản lý hệ thống đê biển trên địa bàn tỉnh Nam Định trong 05 năm qua, qua đó đánh giá những kết quả đạt được và những tồn tại cần khắc phục; Ứng dụng phương pháp thống kê đánh giá an toàn đê biển huyện Giao Thủy và từ đó xác định các yếu tố cần thiết trong công tác kiểm tra đê biển

LUẬN VĂN THẠC SĨ

 

NGHIÊN CỨU MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG QUẢN LÝ TUYẾN ĐÊ BIỂN TỈNH NAM ĐỊNH

HV LÊ HUY HOÀNG - CHUYÊN NGÀNH QUẢN LÝ XÂY DỰNG - MÃ SỐ 60580302 - HDKH GSTS VŨ THANH TE


MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC HÌNH ẢNH
DANH MỤC BẢNG BIỂU
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
MỞ ĐẦU


CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN VỀ ĐÊ BIỂN VÀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐÊ BIỂN
1.1 Tổng quan đê biển Việt Nam và Nam Định
1.1.1 Tổng quan hệ thống đê biển ở Việt Nam
1.1.2 Tổng quan hệ thống đê biển tỉnh Nam Định
1.2 Những sự cố, hư hỏng của đê biển và ảnh hưởng của nó đến phát triển kinh tế- xã hội
1.3 Những yếu tố liên quan đến chất lượng công tác quản lý đê biển
1.3.1 Về qui hoạch
1.3.2 Về Công tác thiết kế
1.3.3 Những vấn đề về thi công
1.3.4 Những vấn đề về quản lý
1.4 Đề xuất nhiệm vụ nghiên cứu
1.5 Kết luận chương


CHƯƠNG 2 CƠ SỞ KHOA HỌC TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ HỆ THỐNG ĐÊ BIỂN
2.1 Đặc điểm làm việc của đê biển và những quy định pháp lý liên quan đến quảnlý đê biển tỉnh Nam Định
2.1.1 Đặc điểm làm việc của đê biển Nam Định
2.1.2 Những quy định pháp lý liên quan đến quản lý đê biển tỉnh Nam Định
2.2 Tiêu chí đánh giá kết quả quản lý đê biển
2.2.1 Sự phối hợp giữa các đơn vị trong quản lý đê
2.2.2 Các sự cố đê biển xảy ra trong tần suất thiết kế
2.2.3 Chi phí bảo dưỡng vận hành đê biển và các công trình dưới đê
2.3 Những nhân tố tác động đến chất lượng đê biển
2.3.1 Những nhân tố chủ quan
2.3.2 Những nhân tố khách quan
2.4 Những tiến bộ về khoa học trong công tác quản lý đê biển
2.5 Tồn tại những vấn đề khoa học trong quản lý đê biển
2.4 Kết luận chương


CHƯƠNG 3 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐÊ BIỂN VÀ ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG QUẢN LÝ ĐÊ BIỂN TỈNH NAM ĐỊNH
3.1 Giới thiệu khái quát về khu vực tỉnh Nam Định
3.1.1 Hiện trạng hệ thống đê biển tỉnh Nam Định
3.1.2 Thực trạng công tác quản lý đê biển tỉnh Nam Định trong thời gian qua
3.1.3 Đánh giá chung về tổ chức và hoạt động của công tác quản lý đê biển tỉnh
Nam Định trong thời gian qua
3.2 Đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng quản lý tuyến đê biển tỉnh Nam Định
3.2.1 Định hướng phát triển của tỉnh Nam Định trong thời gian tới
3.2.2 Những nguyên tắc trong việc đề xuất giải pháp quản lý hệ thống đê biển
3.2.3 Áp dụng phương pháp thống kê đánh giá an toàn tuyến đê biển huyện
Giao Thủy tỉnh Nam Định
3.2.4 Đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng quản lý tuyến đê biển trên địa bàntỉnh Nam Định
3.2.5 Kiến nghị các giải pháp hỗ trợ
3.3 Kết luận chương
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO


DANH MỤC CÁC HÌNH ẢNH
Hình 1-1. Bão lớn làm vỡ nhiều tuyến đê
Hình 1-2. Đê Văn Lý vỡ năm 1990
Hình 1-3. Sóng tràn qua đê
Hình 3-1. Vị trí địa lý tỉnh Nam Định
Hình 3-2. Bản đồ chế độ gió
Hình 3-3. Bão đổ bộ vào khu vực Vịnh Bắc Bộ từ năm 1950 ÷ 2000
Hình 3-4. Tuyến đê biển Giao Thủy
Hình 3-5. Đoạn đê đại diện đoạn K0 - K15,5 đê biển Giao Thủy
Hình 3-6. Đoạn đê đại diện K15,5 - K18,5 huyện Giao Thủy
Hình 3-7. Cống lấy nước trên tuyến đê biển Giao Thủy
Hình 3-8. Quy trình đánh giá ATĐ


DANH MỤC BẢNG BIỂU
Bảng 2-1. Tiêu chí cho điểm theo loại đất đắp thân đê
Bảng 2-2. Tiêu chí cho điểm theo có hoặc không có đê tuyến
Bảng 2-3. Tiêu chí cho điểm theo chiều rộng và cao trình bãi phía biển
Bảng 2-4. Tiêu chí cho điểm theo loại kè mái đê phía biển
Bảng 2-5. Tiêu chí cho điểm theo tình trạng Cống trên đê
Bảng 2-6. Tiêu chí cho điểm theo tình trạng đê
Bảng 2-7. Căn cứ váo giá trị V, có thể mô tả được tình trạng đê như sau:
Bảng 2-8. Tiêu chí cho điểm theo HQSCĐ (C)
Bảng 2-9. Thang điểm đánh giá hậu quả
Bảng 2-10. Phân cấp an toàn đê theo P
Bảng 3-1. Thống kê nhiệt độ trung bình tháng trạm Văn Lý
Bảng 3-2. Thống kê hướng và tốc độ gió lớn nhất trạm Văn Lý
Bảng 3-3. Bảng tính cấp ATĐ cho đoạn từ K0 đến K15,5 đê biển Giao Thủy
Bảng 3-4. Bảng tính cấp ATĐ cho đoạn từ K15,5 đến K18,5 đê biển Giao Thủy
Bảng 3-5. Bảng tính cấp ATĐ cho đoạn từ K18,5 đến K20,5 đê biển Giao Thủy
Bảng 3-6. Bảng tính cấp ATĐ cho đoạn từ K20,5 đến K25,5 đê biển Giao Thủy
Bảng 3-7. Bảng tính cấp ATĐ cho đoạn từ K25,5 đến K31,0 đê biển Giao Thủy
Bảng 3-8. Nội dung công tác kiểm tra hiện trường


DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
ATĐ: An toàn đê
BCH: Ban chỉ huy
BĐKH: Biến đổi khí hậu
ĐKT: Địa kỹ thuật
HQSCĐ: Hậu quả sự cố đê
PCLB: Phòng chống lụt bão
PTNT: Phát triển Nông thôn
UBND: Ủy ban nhân dân
WB6: World Bank

 

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[1] Ths Nguyễn Văn Hùng, "Điều tra đánh giá hiện trạng đê kè biển Nam Định, phân tích ưu nhược điểm của các kết cấu bảo vệ bờ biển từ năm 2000-2015, đề xuất giải pháp xử lý các hỏng hóc và kết cấu bảo vệ hợp lý cho xây dựng mới".
[2] Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Nam Định, “Báo cáo tổng kết công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn 2 năm: Năm 2015 và năm 2016”
[3] Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định, Báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 14/CT-UBND ngày 25/6/2014 về tăng cường xử lý vi phạm pháp luật về đê điều, thủy lợi trên địa bàn tỉnh Nam Định
[4] Sở Nông nghiệp và PTNT Nam Định, Quyết định số 15/2014/QĐ-SNN về việc ban hành quy chế hoạt động của Hạt chuyên trách quản lý đê điều.
[5] Hạt quản lý đê điều Hải Hậu-Chi cục Thủy Lợi tỉnh Nam Định, Báo cáo tham luận “Bài học kinh nghiệm trong công tác xây dựng, quản lý và bảo vệ đê điều huyện Hải Hậu”.
[6] Trường đại học Xây Dựng, Báo cáo tổng kết dự án Khoa học công nghệ cấp Bộ "Nghiên cứu thiết lập quy định chung về kiểm định đánh giá an toàn đập ở Việt Nam". Mã số 01/2014/HĐ-DDA1511
[7] Sở Nông nghiệp và PTNT Nam Định, Báo cáo công tác triển khai thực hiện Thông tư về lực lượng quản lý đê nhân dân năm 2017.
[8] Cục thống kê Nam Định, Niên giám thống kê tỉnh Nam Định năm 2016

 

TT Tên file Ấn hành Tác giả Thông số Tải về Dạng File Giá Down
1 luan van thac si,nghien cuu mot so giai phap nang cao chat luong quan ly tuyen de bien tinh nam dinh DHTL 2017 le huy hoang 84 Trang Download file nghiên cứu một số giải pháp nâng cao chất lượng quản lý tuyến đê biển tỉnh nam định 1000
CÙNG ĐỀ MỤC

Trang    1   2   3   4   5       

Khu vực quy định Bản quyền tài liệu và chất lượng tài liệu Khu vực quy định Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN


Thư Viện Thi Online Hỏi đáp Luật Pháp

nghiên cứu một số giải pháp nâng cao chất lượng quản lý tuyến đê biển tỉnh nam định

nghiên cứu một số giải pháp nâng cao chất lượng quản lý tuyến đê biển tỉnh nam định

Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN