Tất cả PDF Doc/Text Âm thanh Video
Chia sẻ nghiên cứu giải pháp nâng cao năng lực quản lý dự án của ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và đô thị thành phố hà nội để thực hiện dự án phát triển đô thị nhật tân - nội bài lên facebook!
nghiên cứu giải pháp nâng cao năng lực quản lý dự án của ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và đô thị thành phố hà nội để thực hiện dự án phát triển đô thị nhật tân - nội bài

03/07/2019 Uploader: AMBN Loại file: pdf

Đánh giá được thực trạng công tác quản lý đầu tư xây dựng các dự án do Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình giao thông và đô thị thành phố Hà Nội thực hiện giai đoạn 2007 – 2017 và Dự án phát triển đô thị Nhật Tân – Nội Bài; Đề xuất được giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý đầu tư xây dựng công trình của Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình giao thông và đô thị thành phố Hà Nội nói riêng và trên địa bàn Thành phố Hà Nội nói chung và đưa ra một số kiến nghị, đề xuất về cơ chế chính sách trong công tác quản lý dự án trên địa bàn thành phố

LUẬN VĂN THẠC SĨ

 

NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN LÝ DỰ ÁN CỦA BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG VÀ ĐÔ THỊ THÀNH PHỐ HÀ NỘI ĐỂ THỰC HIỆN DỰ ÁN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ NHẬT TÂN - NỘI BÀI

HV ĐINH VĂN HƯNG - HDKH PGSTS NGUYỄN HỮU HUẾ - CHUYÊN NGÀNH QUẢN LÝ XÂY DỰNG


MỤC LỤC
DANH MỤC HÌNH ẢNH
DANH MỤC BẢNG BIỂU
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT


MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
2. Mục đích nghiên cứu của đề tài
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
4. Cách tiếp cận và phương pháp nghiên cứu
5. Kết quả đạt được
6. Ý nghĩa thực tiễn của đề tài


CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
1.1. Khái quát chung về công tác quản lý đầu tư xây dựng
1.1.1. Khái niệm về đầu tư xây dựng
1.1.2. Công tác quản lý đầu tư xây dựng công trình
1.2. Đánh giá công tác quản lý dự án ở Việt Nam
1.2.1. Thực trạng công tác quản lý dự án ở Việt Nam
1.2.2. Thực trạng năng lực của các Ban quản lý dự án ở Việt Nam
1.3. Đánh giá công tác đầu tư trên địa bàn thành phố Hà Nội
1.4. Đánh giá công tác quản lý dự án ở nước ngoài
Kết luận chương


CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ LUẬN TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
2.1. Các quy định của pháp luật về công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng
2.2. Nội dung công tác quản lý đầu tư xây dựng công trình
2.2.1. Quản lý vĩ mô về đầu tư xây dựng công trình
2.2.2. Quản lý vi mô về đầu tư xây dựng công trình
2.3. Các phương pháp nâng cao năng lực quản lý đầu tư xây dựng
2.3.1. Điều kiện về năng lực ban quản lý dự án
2.3.2. Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng và hoạt động đấu thầu
2.3.3. Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề
2.3.4. Cơ sở lý luận để nâng cao năng lực quản lý đầu tư xây dựng công trình
2.4. Các nguyên nhân ảnh hưởng đến công tác quản lý đầu tư xây dựng
2.4.1 Các nguyên nhân khách quan
2.4.2. Các nguyên nhân chủ quan
Kết luận chương 2


CHƯƠNG 3. CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN LÝ DỰ ÁN CỦA BAN QUẢN LÝ DỰ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG VÀ ĐÔ THỊ THÀNH PHỐ HÀ NỘI ĐỂ THỰC HIỆN DỰ ÁN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ NHẬT TÂN – NỘI BÀI
3.1. Giới thiệu về Ban quản lý các dự án xây dựng công trình giao thông và đô thịthành phố Hà Nội
3.1.1. Chức năng, nhiệm vụ của Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình giao thôngthành và đô thị phố Hà Nội
3.2. Công tác đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn2016 -2020
3.3. Giới thiệu về dự án phát triển đô thị Nhật Tân – Nội bài
3.3.1. Giới thiệu chung về Dự án phát triển đô thị hai bên tuyến đường Võ Nguyên Giáp (Nhật Tân - Nội Bài)
3.3.2. Danh mục, tổng mức đầu tư các dự án thành phần của dự án phát triển đô thị Nhật
Tân – Nội Bài (gồm 11 dự án HTKT khung và 8 dự án HTKT khác):
3.3.3. Quy mô và sự cần thiết phải đầu tư các dự án thành phần của dự án phát triển đôthị Nhật Tân – Nội Bài (các dự án hạ tầng khung, hạ tầng kỹ thuật khác):
3.3.4. Nguồn vốn đầu tư
3.4. Thực trạng công tác thực hiện đầu tư của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựngcông trình giao thông và đô thị thành phố Hà Nội
3.5. Các tồn tại trong công tác quản lý đầu tư ở các dự án của Ban Quản lý dự án đầu tưxây dựng công trình giao thông và đô thị thành phố Hà Nội
3.5.1. Giai đoạn chuẩn bị đầu tư
3.5.2. Giai đoạn tổ chức thực hiện dự án đầu tư
3.5.3. Giai đoạn kết thúc dự án đầu tư
3.6. Đánh giá thực trạng công tác quản lý đầu tư tại Ban quản lý dự án đầu tư xây dựngcông trình giao thông và đô thị thành phố Hà Nội
3.6.1. Các mặt đạt được
3.6.2. Các tồn tại, khó khăn:
3.6.3. Nguyên nhân của các tồn tại
3.6.4. Những hạn chế về năng lực của Ban QLDA đầu tư phát triển giao thông và đôthị thành phố Hà Nội khi thực hiện dự án phát triển hai bên đường Võ Nguyên Giáp (Nhật Tân – Nội Bài)
3.7. Phân tích các nguyên nhân ảnh hưởng tới công tác quản lý đầu tư xây dựng côngtrình
3.7.1. Các nguyên nhân khách quan
3.7.2. Các nguyên nhân chủ quan
3.8. Các giải pháp để quản lý dự án phát triển đô thị Nhật Tân – Nội Bài
3.8.1. Các giải pháp nâng cao năng lực của Ban QLDA đầu tư xây dựng công trìnhgiao thông và đô thị thành phố Hà Nội
3.8.2. Giải pháp nâng cao năng lực của các nhà thầu tham gia thực hiện dự án
3.8.3. Giải pháp kiện toàn Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thôngvà đô thị thành phố Hà Nội
3.8.4. Các giải pháp tăng cường công tác quản lý của Ban QLDA đầu tư xây dựngcông trình giao thông và đô thị thành phố Hà Nội
3.9. Các kiến nghị
3.9.1. Kiến nghị đối với Chính phủ
3.9.2. Kiến nghị đối với thành phố Hà Nội
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC


DANH MỤC HÌNH ẢNH
Hình 1.1. Tam giác mục tiêu
Hình 1.2. Tứ giác mục tiêu
Hình 1.3. Ngũ giác mục tiêu
Hình 1.4. Lục giác mục tiêu
Hình 1.5. Chu trình dự án đầu tư xây dựng
Hình 1.6. Về đóng góp của ngành công nghiệp - xây dựng cho sự tăng trưởng GDP tại Việt Nam
Hình 2.1. Mô hình phát triển kinh tế bền vững theo quy hoạch xây dựng
Hình 2.2. Quy trình quản lý chất lượng thiết kế
Hình 2.3. Một số nguyên nhân gây rủi ro trong dự án đầu tư xây dựng
Hình 3.1. Mô hình Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình giao thông và đô thị thànhphố Hà Nội
Hình 3.2: Sơ đồ Ban Quản lý khu vực phát triển đô thị Hà Nội


DANH MỤC BẢNG BIỂU
Bảng 3.1. Danh mục các dự án HTK của dự án phát triển đô thị Nhật Tân – Nội Bài
Bảng 3.2. Danh mục các dự án HTKT khác của dự án phát triển đô thị Nhật Tân – Nội
Bài
Bảng 3.3. Tổng hợp các dự án thực hiện trong những năm gần đây tại Ban Quản lý dựán đầu tư xây dựng công trình giao thông và đô thị thành phố Hà Nội
Bảng 3.4: Tổng hợp ý kiến của các chuyên gia trong lĩnh vực đầu tư xây dựng đối vớicông tác quản lý dự án của Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình giao thông và đôthị thành phố Hà Nội
Bảng 3.5. Tổng hợp ý kiến của các chuyên gia về ảnh hưởng của công tác quy hoạch


Bảng 3.6. Tổng hợp ý kiến của các chuyên gia về ảnh hưởng của nguyên nhân cơ chế, chính sách
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
BVMT Bảo vệ môi trường
CTXD Công trình xây dựng
GPMB Giải phóng mặt bằng
KĐTM Khu đô thị mới
KT-XH Kinh tế - xã hội
QLDA Quản lý dự án
Sở GTVT Sở Giao thông vận tải Hà Nội
Sở KH&ĐT Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội
Sở QH-KT Sở Quy hoạch kiến trúc Hà Nội
Sở XD Sở Xây dựng Hà Nội
TP Thành phố
UBND Ủy ban nhân dân
XDCT Xây dựng công trình

 

 

CÙNG ĐỀ MỤC

Trang    1   2   3   4   5       

Khu vực quy định Bản quyền tài liệu và chất lượng tài liệu Khu vực quy định Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN


Thư Viện Thi Online Hỏi đáp Luật Pháp

nghiên cứu giải pháp nâng cao năng lực quản lý dự án của ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và đô thị thành phố hà nội để thực hiện dự án phát triển đô thị nhật tân - nội bài

nghiên cứu giải pháp nâng cao năng lực quản lý dự án của ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và đô thị thành phố hà nội để thực hiện dự án phát triển đô thị nhật tân - nội bài

Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN