Tất cả PDF Doc/Text Âm thanh Video
Chia sẻ đề xuất giải pháp nâng cao năng lực công tác quản lý chất lượng các công trình xây dựng cho chi cục thủy lợi ninh bình lên facebook!
đề xuất giải pháp nâng cao năng lực công tác quản lý chất lượng các công trình xây dựng cho chi cục thủy lợi ninh bình

03/07/2019 Uploader: AMBN Loại file: pdf

Luận văn nghiên cứu, đánh giá thực trạng được công tác QLCL thi công các CTXD trên địa bàn tỉnh Ninh Bình do Chi cục Thủy lợi quản lý. Từ đó, đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực QLCL cho Chi cục Thủy lợi Ninh Bình

LUẬN VĂN THẠC SĨ

 

ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÁC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG CHO CHI CỤC THỦY LỢI NINH BÌNH

HV PHẠM XUÂN THÙY - CHUYÊN NGÀNH QUẢN LÝ XÂY DỰNG - MÃ SỐ: 60580302 - HDKH TS TRẦN VĂN TOẢN


MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC HÌNH ẢNH
DANH MỤC BẢNG BIỂU
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT


MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
2. Mục đích nghiên cứu của đề tài
3. Cách tiếp cận và phương pháp nghiên cứu
3.1. Cách tiếp cận
3.2. Các phương pháp nghiên cứu
4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
4.1. Đối tượng nghiên cứu
4.2. Phạm vi nghiên cứu
5. Kết quả đạt được


CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHẤT LưỢNG CÔNG TRÌNH THỦY LỢI
1.1 Tổng quan về công trình thủy lợi – Đê điều
1.1.1 Công trình thủy lợi
1.1.2 Công trình đê điều
1.1.3 Đặc điểm công trình thủy lợi của nước ta
1.2 Dự án đầu tư xây dựng công trình thủy lợi
1.2.1 Đặc điểm của dự án đầu tư xây dựng công trình thủy lợi
1.2.2 Phân cấp công trình thủy lợi
1.2.3 Phân cấp công trình đê điều
1.2.4 Các nguồn vốn đầu tư xây dựng công trình thủy lợi cơ bản
1.3 Thực trạng công tác quản lý chất lượng công trình thủy lợi hiện nay
1.3.1 Quản lý chất lượng công trình xây dựng
1.3.2 Thực trạng về công tác quản lý chất lượng đầu tư xây dựng công trình thủy lợihiện nay
Kết luận chương 1


CHƯƠNG 2 CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHẤT LưỢNG CÔNG TRÌNH THỦY LỢI
2.1 Cơ sở khoa học của công tác quản lý chất lượng công trình thủy lợi
2.1.1 Cơ sở lý thuyết
2.1.2 Cơ sở pháp lý
2.1.3 Cơ sở thực tiễn
2.1.4 Các mô hình quản lý chất lượng
2.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý chất lượng công trình thủy lợi
2.2.1 Chủ trương đầu tư
2.2.2 Biến động của giá cả thị trường
2.2.3 Vai trò tổ chức, quản lý thực hiện dự án của chủ đầu tư
2.2.4 Chất lượng công tác thẩm định dự án
2.2.5 Năng lực nhà thầu tư vấn
2.2.6 Năng lực của nhà thầu thi công xây lắp
2.2.7 Công tác bảo trì công trình
2.2.8 Một số nguyên nhân khác
2.3 Nội dung công tác quản lý chất lượng công trình thủy lợi
2.3.1 Quản lý chất lượng khảo sát xây dựng
2.3.2 Quản lý chất lượng thiết kế công trình
2.3.3 Chủ đầu tư tổ chức quản lý chất lượng thi công xây dựng công trình
Kết luận chương 2


CHƯƠNG 3 GIẢI PHÁP TĂNG CưỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHẤT LưỢNG CÔNG TRÌNH THỦY LỢI CHO CHI CỤC THỦY LỢI TỈNH NINH BÌNH
3.1 Thực trạng công tác quản lý chất lượng của Chi cục thủy lợi tỉnh Ninh Bình
3.1.1 Giới thiệu về Chi cục Thủy Lợi Ninh Bình
3.1.2 Hiện trạng công trình do Chi cục Thủy lợi Ninh Bình quản lý
3.1.3 Các dự án Chi cục Thủy lợi thực hiện trong giai đoạn từ 2012 đến nay
3.1.4 Đặc điểm các công trình mà Chi cục là chủ đầu tư
3.1.5 Thực trạng công tác quản lý chất lượng công trình của Chi cục Thủy lợi Ninh Bình
3.2 Đề xuất một số giải pháp tăng cường công tác quản lý chất lượng đầu tư xâydựng công trình thủy lợi cho Chi cục Thủy lợi tỉnh Ninh Bình
3.2.1 Hoàn thiện mô hình cơ cấu tổ chức của Chi cục
3.2.2 Nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ của Chi cục Thủy lợi Ninh Bình
3.2.3 Hoàn thiện nội dung giám sát chất lượng xây dựng công trình
3.2.4 Xây dựng trình tự lựa chọn nhà thầu hợp lý
3.2.5 Các giải pháp khác
Kết luận chương
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
1. Kết luận
2. Kiến nghị
3. Định hướng nghiên cứu tiếp
TÀI LIỆU THAM KHẢO


DANH MỤC CÁC HÌNH ẢNH
Hình 1.1. Trạm bơm Đồng Én bỏ hoang do không có vốn để hoàn thành
Hình 1.2. Hình ảnh sự cố đê biển Cà Mau bị sụt lún nghiêm trọng
Hình 1.3. Dự án Nhà máy Xi măng Phú Sơn (Ninh Bình)
Hình 1.4. Tuyến kênh thủy lợi T15-1 trên cánh đồng thôn 1A, xã Hòa An, huyện Krông Pắc
Hình 1.5. Hệ thống đóng mở đường ống dẫn nước vào tua bin nhà máy thủy điện Suối Sập 1 bị hỏng
Hình 1.6. Đê biển Bình Minh 3 đưa vào khai thác sử dụng năm 2014, bị đã bão số 9năm 2017 tàn phá
Hình 1.7. Kè Chất Thành bị sụt, lún sau khi đưa vào khai thác sử dụng được 2 năm
Hình 1.8. Mặt đê, kè tả Vạc bị nứt, lún do chất lượng thi công không đảm bảo
Hình 3.1. Sơ đồ tổ chức bộ máy của Chi cục Thủy lợi Ninh Bình
Hình 3.2 Mặt cắt ngang điển hình của công trình kè chống sạt lở
Hình 3.3. Mô hình Ban QLDA của Chi Cục Thủy lợi Ninh Bình đề xuất
Hình 3.4. Các bước thực hiện hình thức đấu thầu rộng rãi theo phương thức một giaiđoạn, một túi hồ sơ
Hình 3.5. Các bước thực hiện hình thức đấu thầu rộng rãi theo phương thức một giaiđoạn, một túi hồ sơ
Hình 3.6. Cải tiến rồng đá chống sạt lở bãi sông
Hình 3.7 Thả khối vật liệu hộ chân bằng thùng chứa


DANH MỤC BẢNG BIỂU
Bảng 1.1. Bảng phân cấp công trình thủy lợi
Bảng 1.2. Bảng phân cấp đê sông theo diện tích bảo vệ khỏi ngập lụt và số người đượcbảo vệ
Bảng 1.3. Bảng phân cấp đê sông theo lưu lưu lũ thiết kế
Bảng 1.4. Bảng phân cấp đê sông theo độ ngập sâu trung bình của khu dân cư so vớimực nước lũ
Bảng 1.5. Bảng phân cấp đê biển và đê cửa sông theo diện tích bảo vệ khỏi ngập lụt vàsố người được bảo vệ
Bảng 1.6. Bảng phân cấp đê biển và đê cửa sông theo độ ngập sâu trung bình của khudân cư so với mực nước triều
Bảng 1.7. Bảng phân cấp bao, đê bối, đê chuyên dùng
Bảng 3.1. Danh mục các công trình, dự án mà Chi cục thủy lợi Ninh Bình làm chủ đầutư từ 2012 đến nay


DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
BXD: Bộ xây dựng
DAĐT: Dự án đầu tư
DAXD: Dự án xây dựng
CLCT: Chất lượng công trình
CLCTXD: Chất lượng công trình xây dựng
CĐT: Chủ đầu tư
CTTL: Công trình thủy lợi
QLCL: Quản lý chất lượng
QLDA: Quản lý dự án
ĐTXD: Đầu tư xây dựng
CTXD: Công trình xây dựng
QLTC: Quản lý thi công
QH: Quốc hội
NĐ-CP: Nghị định chính phủ
NN&PTNT: Nông nghiệp và phát triển nông thôn
PCLB: Phòng chống lụt bão
HSMT: Hồ sơ mời thầu
HSYC: Hồ sơ yêu cầu
TCVN: Tiêu chuẩn Việt Nam
TCXDVN: Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam
TVGS: Tư vấn giám sát
UBND: Ủy ban nhân dân

 

 

TT Tên file Ấn hành Tác giả Thông số Tải về Dạng File Giá Down
1 luan van thac si,de xuat giai phap nang cao nang luc cong tac quan ly chat luong cac cong trinh xay dung cho chi cuc thuy loi ninh binh DHTL 2018 pham xuan thuy 128 Trang Download file đề xuất giải pháp nâng cao năng lực công tác quản lý chất lượng các công trình xây dựng cho chi cục thủy lợi ninh bình 911
CÙNG ĐỀ MỤC

Trang    1   2   3   4   5       

Khu vực quy định Bản quyền tài liệu và chất lượng tài liệu Khu vực quy định Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN


Thư Viện Thi Online Hỏi đáp Luật Pháp

đề xuất giải pháp nâng cao năng lực công tác quản lý chất lượng các công trình xây dựng cho chi cục thủy lợi ninh bình

đề xuất giải pháp nâng cao năng lực công tác quản lý chất lượng các công trình xây dựng cho chi cục thủy lợi ninh bình

Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN