Tất cả PDF Doc/Text Âm thanh Video
Chia sẻ đánh giá về công tác chuẩn bị đầu tư xây dựng dự án cải tạo, sửa chữa hồ chứa nước khe chè, tỉnh quảng ninh lên facebook!
đánh giá về công tác chuẩn bị đầu tư xây dựng dự án cải tạo, sửa chữa hồ chứa nước khe chè, tỉnh quảng ninh

03/07/2019 Uploader: AMBN Loại file: pdf

Luận văn đã đưa ra giải pháp đánh giá hiệu quả dự án đầu tư xây dựng dự án cải tạo, sửa chữa hồ chứa nước Khe Chè thông qua công tác chuẩn bị đầu tư xây dựng. Trên cơ sở vận dụng lý luận, nghiên cứu, từ đó rút ra những bài học thực tiễn trong công tác chuẩn bị đầu tư xây dựng các công trình thủy lợi

LUẬN VĂN THẠC SĨ

 

ĐÁNH GIÁ VỀ CÔNG TÁC CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DỰ ÁN CẢI TẠO, SỬA CHỮA HỒ CHỨA NƯỚC KHE CHÈ, TỈNH QUẢNG NINH

HV ĐỒNG DIỆU LINH - CHUYÊN NGÀNH QUẢN LÝ XÂY DỰNG - MÃ SỐ 60580302 - HDKH PGSTS LÊ VĂN HÙNG


MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC HÌNH ẢNH
DANH MỤC BẢNG BIỂU
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
MỞ ĐẦU


CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN VỀ CÔNG TÁC CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THỦY LỢI
1.1. Khái quát chung về công tác chuẩn bị đầu tư
1.1.1. Dự án và dự án đầu tư xây dựng công trình
1.1.2. Công trình xây dựng và chuẩn bị đầu tư xây dựng công trình xây dựng
1.1.3. Các văn bản liên quan đến công tác chuẩn bị đầu tư
1.2. Công tác chuẩn bị đầu tư của các dự án sửa chữa nâng cấp công trình thủy lợi
1.2.1. Đánh giá chung về về công tác chuẩn bị đầu tư của các dự án sửa chữa nâng cấpcông trình thủy lợi
1.2.2. Công tác chuẩn bị đầu tư của các dự án sửa chữa nâng cấp hồ chứa nước thủylợi
1.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác chuẩn bị đầu tư các dự án sửa chữa nâng cấpcông trình thủy lợi
1.3.1. Quy hoạch thủy lợi
1.3.2. Các yếu tố khác
Kết luận chương


CHƯƠNG 2 CƠ SỞ KHOA HỌC VỀ ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÁC DỰ ÁN CẢI TẠO SỬA CHỮA CÔNG TRÌNH THỦY LỢI
2.1. Các quy định về công tác chuẩn bị đầu tư
2.1.1. Tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi (nếu có)
2.1.2. Tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thihoặc Báo cáo kinhtế - kỹ thuật
2.2. Phân tích đánh giá hiệu quả của dự án trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư
2.1.1 Mục đích
2.1.2 Phương pháp luận
2.1.3 Trình tự thực hiện
2.3. Lập kế hoạch vốn của dự án ODA
2.3.1. Nguyên tắc lập kế hoạch vốn ODA
2.3.2. Nội dung kế hoạch vốn đầu tư
2.3.3. Quy trình lập và thông báo vốn đầu tư
2.3.4. Điều chỉnh kế hoạch
2.4. Các nội dung, tiêu chí đánh giá công tác chuẩn bị đầu tư các dự án sửa chữa nângcấp hồ chứa nước thủy lợi
2.4.1. Nội dung đánh giá
2.4.2. Tiêu chí đánh giá
Kết luận chương 2


CHƯƠNG 3 ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DỰ ÁN CẢI TẠO, SỬA CHỮA HỒ CHỨA NƯỚC KHE CHÈ VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM
3.1 Thông tin về dự án cải tạo, sửa chữa hồ chứa nước Khe Chè
3.1.1 Vùng dự án
3.1.2 Thông tin về hồ chứa nước Khe Chè
3.1.3 Tóm tắt dự án và tổng hợp chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật
3.1.4 Các quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng
3.2. Đánh giá chung về công tác chuẩn bị đầu tư xây dựng dự án cải tạo, sửa chữa hồchứa nước Khe Chè, tỉnh Quảng Ninh
3.2.1. Sự phù hợp với quy hoạch, kế hoạch
3.2.2. Công tác lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư
3.2.3. Công tác lập báo cáo nghiên cứu khả thi
3.3. Đề xuất giải pháp khi lập dự án chuẩn bị đầu tư sửa chữa nâng cấp công trình thủylợi
3.3.1. Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác lập báo cáo đề xuất chủ trươngđầu tư
3.3.2. Đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng báo cáo nghiên cứu khả thi
3.4. Kết luận chương 3
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC


DANH MỤC CÁC HÌNH ẢNH
Hình 1.1 Sơ đồ Quản lý dự án đầu tư xây dựng
Hình 1.2 Thi công thử nghiệm tường hào đất-Bentonite
Hình 1.3 Đập tràn cao su
Hình 1.4 Đập tràn cao su
Hình 1.5 Một số hình ảnh về sự cố hồ đập năm 2018
Hình 3.1 Bản đồ tỉnh Quảng Ninh
Hình 3.2 Vị trí vùng dự án tại huyện Đông Triều
Hình 3.3 Quy trình các bước lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư
Hình 3.4 Quy trình các bước lập báo cáo nghiên cứu khả thi


DANH MỤC BẢNG BIỂU
Bảng 2.1 Một số tiêu chí đánh giá hiệu quả dự án thủy lợi
Bảng 3.1 Một số tiêu chuẩn qui chuẩn chủ yếu sử dụng trong thiết kế, thi công vànghiệm thu
Bảng 3.2 Bảng phân tích độ nhạy của dự án (rủi ro)


DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
CĐT: Chủ đầu tư
CLCT: Chất lượng công trình
CLSP: Chất lượng sản phẩm
BNNPTNT: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
CLCT: Chất lượng công trình
CTXD: Công trình xây dựng
ĐTM: Báo cáo đánh giá tác động môi trường
ĐTXD: Dự án đầu tư xây dựng
O&M: Chi phí vận hành và bảo dưỡng
NSNN: Ngân sách nhà nước
HĐXD: Hoạt động xây dựng
PCCC: Phòng cháy chữa cháy
QCVN: Quy chuẩn Việt Nam
QLDA: Quản lý dự án
QLNN: Quản lý nhà nước
XDCT: Xây dựng công trình

TT Tên file Ấn hành Tác giả Thông số Tải về Dạng File Giá Down
1 luan van thac si,danh gia ve cong tac chuan bi dau tu xay dung du an cai tao, sua chua ho chua nuoc khe che, tinh quang ninh DHTL 2018 dong dieu linh 112 Trang Download file đánh giá về công tác chuẩn bị đầu tư xây dựng dự án cải tạo, sửa chữa hồ chứa nước khe chè, tỉnh quảng ninh 911
CÙNG ĐỀ MỤC

Trang    1   2   3   4   5       

Khu vực quy định Bản quyền tài liệu và chất lượng tài liệu Khu vực quy định Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN


Thư Viện Thi Online Hỏi đáp Luật Pháp

đánh giá về công tác chuẩn bị đầu tư xây dựng dự án cải tạo, sửa chữa hồ chứa nước khe chè, tỉnh quảng ninh

đánh giá về công tác chuẩn bị đầu tư xây dựng dự án cải tạo, sửa chữa hồ chứa nước khe chè, tỉnh quảng ninh

Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN