Tất cả PDF Doc/Text Âm thanh Video
Chia sẻ đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng giám sát thi công công trình xây dựng tại ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng– sở nông nghiệp và ptnt thành phố hà nội lên facebook!
đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng giám sát thi công công trình xây dựng tại ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng– sở nông nghiệp và ptnt thành phố hà nội

03/07/2019 Uploader: AMBN Loại file: pdf

Luận văn đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng giám sát thi công từ đó nâng cao chất lượng công trình, đảm bảo tiến độ thi công góp phần nâng cao hiệu quả dự án; Quy trình tổ chức thực hiện giám sát thi công xây dựng công trình sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước tại Ban quản lý dự án Đầu tư và Xây dựng – Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nội

HV TRÌNH MẠNH TUẤN - PGSTS NGUYỄN TRỌNG TƯ - ĐH THỦY LỢI 2017

 

LUẬN VĂN THẠC SĨ

ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁM SÁT THI CÔNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG TẠI BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG– SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT THÀNH PHỐ HÀ NỘI
 


MỤC LỤC
PHẦN MỞ ĐẦU


CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
1.1. Khái niệm về dự án và nội dung giám sát thi công xây dựng công trình:
1.1.1. Khái niệm Dự án đầu tư xây dựng công trình
1.1.2. Phân loại dự án đầu tư xây dựng công trình
1.1.3 Trình tự thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình
1.1.4. Khái niệm Dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước
1.1.5. Khái niệm và nội dung giám sát thi công xây dựng công trình
1.2. Vai trò của công tác giám sát thi công xây dựng công trình đến hiệu quả của dự ánđầu tư xây dựng công trình
1.2.1. Thực trạng công tác quản lý chất lượng và công tác giám sát thi công xây dựnghiện nay
1.2.2. Vai trò của công tác giám sát thi công xây dựng công trình đến hiệu quả của dựán đầu tư xây dựng công trình
1.3. Công tác giám sát thi công xây dựng công trình các dự án đầu tư xây dựng sửdụng nguồn vốn ngân sách nhà nước
1.3.1. Trình tự quản lý chất lượng
1.3.2. Quản lý chất lượng, giám sát đối với vật liệu, sản phẩm, cấu kiện, thiết bị sửdụng cho công trình xây dựng
1.3.3. Quản lý chất lượng của nhà thầu thi công xây dựng công trình
1.3.4. Giám sát thi công xây dựng công trình
1.3.5. Công tác giám sát chất lượng công trình ở một số quốc gia trên thế giới
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1


CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN TRONG CÔNG TÁC GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
2.1. Cở sở pháp lý trong công tác giám sát thi công xây dựng công trình
2.1.1. Các căn cứ pháp lý chủ yếu trong quá trình giám sát chất lượng thi công xâydựng công trình
2.1.2. Căn cứ tiêu chuẩn, quy chuẩn trong giám sát chất lượng xây dựng
2.1.3. Giám sát chất lượng thi công xây dựng:
2.1.4. Giám sát thực hiện tiến độ thi công xây dựng
2.1.5. Giám sát khối lượng thi công xây dựng công trình
2.1.6. Giám sát việc đảm bảo an toàn lao động và bảo vệ môi trường:
2.1.7. Các bước tổ chức giám sát thi công
2.2. Mô hình áp dụng trong giám sát thi công xây dựng công trình
2.2.1. Chủ đầu tư tự thực hiện giám sát thi công xây dựng công trình;
2.2.2. Tổ chức tư vấn đủ điều kiện năng lực được chủ đầu tư thuê giám sát thi côngxây dựng công trình
2.2.3. Đối với loại hợp đồng tổng thầu thiết kế - cung cấp thiết bị công nghệ và thi công xây dựng công trình (tổng thầu EPC) Hoặc hợp đồng chìa khóa trao tay, tronghợp đồng có quy định về quyền giám sát của tổng thầu:
2.2.4. Giám sát cộng đồng
2.3. Đánh giá chung chất lượng công tác giám sát thi công xây dựng hiện nay:
2.4. Các nhân tố tác động, ảnh hưởng đến công tác giám sát thi công xây dựng côngtrình
2.5. Các biện pháp, công cụ nâng cao chất lượng giám sát thi công xây dựng côngtrình
2.5.1. Đối với Chủ đầu tư
2.5.2. Đối với đơn vị tư vấn giám sát thi côngT
2.5.3. Đối với các Đơn vị tư vấn khảo sát, thiết kế
2.5.4. Đối nhà thầu xây dựng
2.5.5. Trách nhiệm của các Sở ngành và cơ quan quản lý nhà nước:
2.5.6. Các yêu cầu trong quá trình giám sát thi công
2.5.7. Một số phương pháp giám sát chất lượng công trình


CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TẠI BẢN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT THÀNH PHỐ HÀ NỘI
3.1. Giới thiệu về các dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước của Ban quản lýdự án Đầu tư và Xây dựng công trình Nông nghiệp và PTNT Thành phố Hà Nội
3.1.1. Hiện trạng công trình thủy lợi, đê điều thành phố Hà Nội
3.1.2. Đặc điểm tình hình chung của Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựngv
3.1.3. Các dự án do Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng Nông nghiệp và PTNT đượcgiao hiện nay như sau:
3.2. Bảng chi tiết các dư án do Ban quản lý dự án Đầu tư Xây dựng công trình Nôngnghiệp và PTNT Hà Nội làm chủ đầu tư
3.3. Những kết quả đạt được trong công tác giám sát thi công công trình tại Ban quảnlý dự án Đầu tư và Xây dựng công trình Nông nghiệp và PTNT thành phố Hà Nội
3.4. Hệ thống quản lý chất lượng tại Ban quản lý dự án Đầu tư Xây dựng công trình Nông nghiệp và PTNT Thành phố Hà Nội
3.4.1. Chủ đầu tư trực tiếp giám sát thi công
3.4.2. Thuê đơn vị tư vấn giám sát thi công
3.5. Những tồn tại và nguyên nhân ảnh hưởng chất lượng công tác giám sát
3.5.1. Tồn tại, nguyên nhân trong thiết kế cơ sở
3.5.2. Tồn tại, nguyên nhân trong giai đoạn thiết kế thi công
3.5.3. Tồn tại do nhà thầu thi công:
3.5.4. Tồn tại do tư vấn giám sát:
3.5.5. Một số tôn tại khác
3.6. Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực giám sát thi công các công trìnhtrong giai đoạn thi công tại Ban quản lý dự án Đầu tư Xây dựng
3.7. Biện pháp tổ chức thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao công tác giám sát chấtlượng thi công công trình xây dựng
3.8. Hoàn thiện, nâng cao chất lượng công tác giám sát thi công xây dựng công trìnhsử dụng nguồn vốn Ngân sách nhà nước tại Ban quản lý dự án Đầu tư và Xây dựngcông trình Nông nghiệp và PTNT Hà Nội
3.8.1. Nhiệm vụ của cán bộ giám sát thi công tại Ban quản lý:
3.8.2 Công việc của cán bộ giám sát thi công xây dựng chất lượng công trình
Sơ đồ hoàn thiện công tác giám sát thi công của Chủ đầu tư
Kết luận chương
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ


TÀI LIỆU THAM KHẢO


DANH MỤC BẢNG BIỂU
Bảng 3.1. TH các dự án của Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng Nông nghiệp và PTNT
Bảng 3.2. Bảng chi tiết các dư án do Ban quản lý dự án Đầu tư Xây dựng công trình Nông nghiệp và PTNT Hà Nội làm chủ đầu tư
Bảng 3.3. Phân tích nguyên nhân của các hạn chế trong giai đoạn thi công


Sơ đồ 1: Quy trình giám sát chất lượng
Sơ đồ 2: Xây dựng quy trình giám sát thi công xây dựng
Sơ đồ 3: Xây dựng trình tự thi công và nghiệm thu công việc của cán bộ giám sát
Sơ đồ 4: Xây dựng trình tự thi công và nghiệm thu bộ phận công trình xây dưng vàhoàn thành giai đoạn thi công xây dựng


DANH MỤC HÌNH VẼ
Hình 2.1. Quản lý chất lượng theo các giai đoạn của dự án đầu tư xây dựng công trình
Hình 3.1. Mô hình tổ chức của Ban quản lý dự án Đầu tư Xây dựng

 

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
Bộ KH-ĐT: Bộ Kế hoạch-Đầu tư
BXD: Bộ Xây dựng
CP: Chính phủ
HĐND: Hội đồng nhân dân
NĐ: Nghị định
NQ: Nghị quyết
NN và PTNT: Nông nghiệp và phát triển nông thôn
QLDA: Quản lý dự án
QH: Quốc hội
QĐ: Quyết định
TCVN: Tiêu chuẩn Việt Nam
TT: Thông tư
TTg: Thủ tướng
TCVN: Tiêu chuẩn Việt Nam
UBND: Uỷ ban nhân dân
XDCB: Xây dựng cơ bản
CĐT: Chủ đầu tư
TCXDVN: Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam
GPMB: Giải phóng mặt bằng
TVGS: Tư vấn giám sát
CTXD: Công trình xây dựng

CÙNG ĐỀ MỤC

Trang    1   2   3   4   5       

Khu vực quy định Bản quyền tài liệu và chất lượng tài liệu Khu vực quy định Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN


Thư Viện Thi Online Hỏi đáp Luật Pháp

đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng giám sát thi công công trình xây dựng tại ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng– sở nông nghiệp và ptnt thành phố hà nội

đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng giám sát thi công công trình xây dựng tại ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng– sở nông nghiệp và ptnt thành phố hà nội

Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN