Tất cả PDF Doc/Text Âm thanh Video
Chia sẻ nghiên cứu đánh giá công tác quản lý tiến độ thi công công trình thủy điện lai châu của ban quản lý dự án lên facebook!
nghiên cứu đánh giá công tác quản lý tiến độ thi công công trình thủy điện lai châu của ban quản lý dự án

03/07/2019 Uploader: AMBN Loại file: pdf

Luận văn trình bày một cách có hệ thống cơ sở lý luận về quản lý tiến độ thi công và ảnh hưởng đến hiệu quả đầu tư của dự án đầu tư xây dựng công trình nói chung hay các dự án đầu tư xây dựng công trình thủy điện nói riêng. Phân tích, đánh giá thực trạng quản lý tiến độ thi công dự án xây dựng công trình thủy điện này trong thời gian vừa qua, từ đó đánh giá những kết quả đạt được; Những mặt tồn tại hạn chế, nguyên nhân để từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm rút ra trong vấn đề quản lý tiến độ thi công của Ban quản lý dự án góp phần đầu tư dự án một cách hiệu quả nhất

LUẬN VĂN THẠC SĨ

 

NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN LÝ TIẾN ĐỘ THI CÔNG CÔNG TRÌNH THỦY ĐIỆN LAI CHÂU CỦA BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN

HV TỐNG DANH NGUYÊN - CHUYÊN NGÀNH QUẢN LÝ XÂY DỰNG - MÃ SỐ 60580302 - HDKH GSTS VŨ THANH TE


 


MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC HÌNH ẢNH
DANH MỤC BẢNG BIỂU
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
MỞ ĐẦU


CHƯƠNG 1 CÔNG TẠI DỰ ÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THỦY ĐIỆN
1.1 Tổng quan về dự án và quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình
1.1.1 Dự án và Quản lý dự án đầu tư xây dựng
1.1.2 Tiến trình quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình
1.2 Đặc điểm dự án đầu tư xây dựng công trình thủy điện
1.2.1 Đặc điểm quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình thủy điện
1.2.2 Phân tích hiệu quả đầu tư dự án đầu tư xây dựng công trình thủy điện
1.3 Công tác quản lý tiến độ thi công xây dựng công trình thủy điện tại Việt Nam
1.3.1 Đặc điểm môi trường thi công xây dựng ở Việt Nam
1.3.2 Những kết quả đạt được trongquản lý thi công xây dựng ở Việt Nam
1.3.3 Thực trạng quản lý tiến độ thi công một số công trình thủy điệntại Việt Nam


CHƯƠNG 2 TIẾN ĐỘ THI CÔNG CÔNG TRÌNH
2.1 Những vấn đề chung về quản lý tiến độ thi công công trình
2.1.1 Quy định về quản lý tiến độ thi công công trình
2.1.2 Yêu cầu về quản lý tiến độ thi công công trình
2.2 Cơ sở khoa học và pháp lý về quản lý tiến độ thi công công trình
2.2.1 Cơ sở khoa học về quản lý tiến độ thi công
2.2.2 Cơ sở pháp lý trong công tác quản lý tiến độ thi công công trình
2.3 Nội dung công tác quản lý tiến độ thi công công trình
2.3.1 Quản lý tiến độ thi công đảm bảo về yếu tố chất lượng
2.3.2 Quản lý tiến độ thi công đảm bảo về thời gian được phê duyệt
2.3.3 Quản lý tiến độ thi công đảm bảo về chi phí đầu tư xây dựng hợp lý
2.3.4 Quản lý tiến độ thi công đảm bảo an toàn lao động
2.4 Những nhân tố ảnh hưởng đến công tác quản lý tiến độ thi công
2.4.1 Phân tích bản chất của công tác Quản lý tiến độ thi công
2.4.2 Nhân tố chủ quan ảnh hưởng đến công tác quản lý tiến độ thi công
2.4.3 Nhân tố khách quan ảnh hưởng đến công tác quản lý tiến độ thi công


CHƯƠNG 3 TRÌNH THỦY ĐIỆN LAI CHÂU VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ TIẾN ĐỘ THI CÔNG CÁC CÔNG TRÌNH THỦY ĐIỆN
3.1 Giới thiệu về Dự án và Ban quản lý Dự án thủy điện Lai Châu
3.1.1 Giới thiệu về Ban quản lý Dự án thủy điện Lai Châu
3.1.2 Giới thiệu về Dự án xây dựng công trình thủy điện Lai Châu
3.2 Thực trạng về quản lý tiến độ thi công công trình thủy điện Lai Châu
3.2.1 Kế hoạch tiến độ được duyệt
3.2.2 Thực trạng quản lý tiến độ xây dựng thủy điện Lai Châu
3.3 Đánh giá hiệu quả trong công tác quản lý tiến độ thi công góp phần nâng caohiệu quả đầu tư dự án
3.3.1 Đánh giá về yếu tố chất lượng công trình đã được nghiệm thu
3.3.2 Đánh giá về chi phí đầu tư xây dựng công trình
3.3.3 Đánh giá về biện pháp đảm bảo an toàn lao động
3.4 Bài học kinh nghiệm giúp tăng cường công tác quản lý tiến độ thi công cáccông trình thủy điện ở Việt Nam
3.4.1 Chú trọng công tác tư vấn thiết kế
3.4.2 Quản lý tiến độ thi công trong từng giai đoạn quản lý dự án gắn liền vớiquản lý chất lượng công trình
3.4.3 Lập kế hoạch tiến độ bám sát thực tế, chú trọng công tác đánh giá, điềuchỉnh tiến độ thi công công trình
3.4.4Nâng cao hiệu quả quản lý tiến độ chế tạo và vận chuyển thiết bị thủy công
3.4.5 Chủ động thu xếp nguồn vốn đầu tư dự án
3.4.6 Nâng cao năng lực quản trị, phát triển xây dựng Ban quản lý dự án theo môhình Ban quản lý dự án chuyên nghiệp
3.4.7 Xây dựng phong trào thi đua liên kết phù hợp giữa các đơn vị tham giaquản lý và thi công xây dựng công trình
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO


DANH MỤC CÁC HÌNH ẢNH
Hình 2-1 Các bước lập tiến độ thi công
Hình 3-1 Sơ dồ tổ chức Ban quản lý dự án Nhà máy thủy điện Sơn La


DANH MỤC BẢNG BIỂU
Bảng 1-1 Tiến độ thi công một số công trình thủy điện tại Việt Nam
Bảng 3-1 Tổng tiến độ thi công thủy điện Lai Châu
Bảng 3-2 So sánh các mốc tiến độ thiết kế và tiến độ thực tế của Dự án thủy điện Lai Châu
Bảng 3-3 Bảng tính đơn giá tổng hợp của các khối lượng công tác chính
Bảng 3-4 Bảng tính chi phí giảm do thay đổi thiết kế hạng mục hố móng vai trái đập
Bảng 3-5 Bảng tính lợi ích phát điện sớm các tổ máy thủy điện Lai Châu


DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
Phòng KTAT: Phòng Kỹ thuật an toàn
Phòng KH: Phòng Kế hoạch
Phòng TCKT: Phòng Tài chính kế toán
Phòng KTDT: Phòng Kinh tế dự toán
Phòng VTTB: Phòng Vật tư thiết bị
Phòng BT-GPMB: Phòng Bồi thường Giải phóng mặt bằng
Phòng TCHC: Phòng Tổ chức hành chính

 

TT Tên file Ấn hành Tác giả Thông số Tải về Dạng File Giá Down
1 luan van thac si,nghien cuu danh gia cong tac quan ly tien do thi cong cong trinh thuy dien lai chau cua ban quan ly du an DHTL 2018 tong danh nguyen 109 Trang Download file nghiên cứu đánh giá công tác quản lý tiến độ thi công công trình thủy điện lai châu của ban quản lý dự án 1211
CÙNG ĐỀ MỤC

Trang    1   2   3   4   5       

Khu vực quy định Bản quyền tài liệu và chất lượng tài liệu Khu vực quy định Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN


Thư Viện Thi Online Hỏi đáp Luật Pháp

nghiên cứu đánh giá công tác quản lý tiến độ thi công công trình thủy điện lai châu của ban quản lý dự án

nghiên cứu đánh giá công tác quản lý tiến độ thi công công trình thủy điện lai châu của ban quản lý dự án

Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN