Tất cả PDF Doc/Text Âm thanh Video
Chia sẻ nghiên cứu giải pháp quản lý chất lượng các dự án đầu tư xây dựng nông thôn mới tại ban quản lý dự án đtxd huyện thạch thất lên facebook!
nghiên cứu giải pháp quản lý chất lượng các dự án đầu tư xây dựng nông thôn mới tại ban quản lý dự án đtxd huyện thạch thất

03/07/2019 Uploader: AMBN Loại file: pdf

Đề tài này đánh giá được các tồn tại, hạn chế và nguyên nhân của chúng. Từ đó đề xuất được giải pháp nâng cao công tác QLCL công trình xây dựng cho một BQLDA cụ thể, qua đó cung cấp cơ sở cho các BQLDA, các ban ngành liên quan hoặc các đơn vị xây dựng khác tham khảo.

LUẬN VĂN THẠC SỸ

 

NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TẠI BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐTXD HUYỆN THẠCH THẤT

HV KHUẤT DUY TÙNG - HDKH PGSTS NGUYỄN HỮU HUẾ

 


MỤC LỤC
DANH MỤC HÌNH
DANH MỤC VIẾT TẮT
MỞ ĐẦU


CHƯƠNG 1 TỐNG QUAN VỀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
1.1. Dự án đầu tư xây dựng
1.1.1. Dự án đầu tư xây dựng
1.1.2. Đặc điểm của dự án đầu tư xây dựng công trình
1.1.3. Phân loại dự án đầu tư xây dựng
1.1.4. Các giai đoạn thực hiện dự án ĐTXD công trình
1.2. Chất lượng và Quản lý chất lượng công trình xây dựng
1.2.1. Chất lượng công trình xây dựng
1.2.2. Quản lý chất lượng công trình xây dựng
1.2.3. Mục tiêu và vai trò của quản lý chất lượng công trình xây dựng
1.2.4. Nội dung quản lý chất lượng công trình xây dựng
1.2.5. Những nguyên tắc quản lý chất lượng dự án ĐTXD
1.3. Công tác quản lý chất lượng xây dựng ở Việt Nam và trên thế giới
1.3.1. Các nhân tố ảnh hưởng đến quản lý chất lượng công trình
1.3.2. Quan điểm và tiêu chí đánh giá chất lượng công trình xây dựng
1.3.4. Quản lý chất lượng xây dựng trên thế giới
1.4. Quy hoạch xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020
1.4.1. Quy hoạch xây dựng nông thôn mới
1.4.2. Quy định chung về quy hoạch nông thôn mới
1.4.3. Tiêu chí xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020
1.4.4. Nhiệm vụ xây dựng và phát triển nông thôn mới
Kết luận chương


CHƯƠNG 2 CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
2.1. Các quy định của pháp luật về quản lý chất lượng công trình xây dựng
2.2. Nội dung công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng
2.2.1. Quản lý chất lượng giai đoạn khảo sát, thiết kế dự án
2.2.2. Quản lý chất lượng giai đoạn thi công công trình xây dựng
2.2.3. Quản lý chất lượng giai đoạn bảo hành công trình
2.3. Các nhân tố ảnh hưởng tới chất lượng sản phẩm
2.3.1. Nhóm yếu tố khách quan
2.3.2. Nhóm yếu tố chủ quan
2.4. Trách nhiệm của chủ đầu tư trong quản lý chất lượng xây dựng
2.5. Các phương pháp nghiên cứu nâng cao công tác quản lý chất lượng
2.5.1. Đổi mới nội dung và cách thức quản lý Nhà nước về chất lượng công trình xâydựng
2.5.2. Xây dựng đội ngũ cán bộ công chức trong cơ quan QLNN
2.5.3. Phát huy nội lực chủ động hội nhập quốc tế về lĩnh vực CLCT xây dựng
2.6. Quy hoạch nông thôn mới trên địa bàn huyện Thạch Thất
2.6.1. Một số nội dung cơ bản về nông thôn mới
2.6.2. Mục tiêu và nguyên tắc xây dựng Nông thôn mới
2.6.3. Đặc trưng của nông thôn mới
2.6.4. Nguồn lực xây dựng nông thôn mới
2.6.5. Vai trò và nhiệm vụ của khuyến nông trong chương trình xây dựng nông thônmới ở huyện Thạch Thất
Kết luận chương 2


CHƯƠNG 3 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG DỰ ÁN ĐTXD NÔNG THÔN MỚI TẠI BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐTXD HUYỆN THẠCH THẤT
3.1. Giới thiệu về Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thạch Thất
3.1.1. Chức năng của ban quản lý dự án đầu tư xây dựng
3.1.2. Nhiệm vụ, quyền hạn
3.1.3. Kinh phí hoạt động
3.1.4. Cơ cấu tổ chức, biên chế
3.2. Các dự án trong quy hoạch nông thôn mới của Ban QLDA ĐTXD huyện Thạch Thất
3.2.1. Về kết quả thực hiện dự án trong những năm gần đây
3.2.2. Tình hình triển khai thực hiện các dự án
3.2.3. Phương hướng và nhiệm vụ năm 2017
3.3. Đánh giá năng lực của Ban quản lý dự án ĐTXD huyện Thạch Thất
3.3.1. Các mặt đạt được
3.3.2. Tồn tại, hạn chế
3.3.3. Nguyên nhân tồn tại, hạn chế
3.3.4. Định hướng nâng cao công tác quản lý chất lượng công trình tại Ban quản lý dựán ĐTXD huyện Thạch Thất
3.4. Đề xuất các giải pháp nâng cao công tác quản lý chất lượng dự án ĐTXD nôngthôn mới tại Ban quản lý dự án ĐTXD huyện Thạch Thất
3.4.1. Hoàn thiện bộ máy nhân sự, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực
3.4.2. Tăng cường công tác quản lý chất lượng trong quá trình thi công
3.4.3. Tăng cường xã hội hóa công tác quản lý chất lượng xây dựng
3.4.4. Đảm bảo tiến độ thực hiện các dự án
3.4.5. Đẩy mạnh công tác xử lý vi phạm về chất lượng
3.4.6. Hoàn thiện hệ thống văn bản quản lý chất lượng công trình
Kết luận chương
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO


DANH MỤC HÌNH
Hình 1.1. Quản lý chất lượng theo các giai đoạn của dự án ĐTXD công trình
Hình 3.1 Sơ đồ bộ máy tổ chức BQLDA ĐTXD huyện Thạch Thất
Hình 3.2 Sơ đồ nguyên nhân, kết quả (Sơ đồ xương cá)


DANH MỤC VIẾT TẮT
BQLDA Ban Quản lý dự án
BCKTKT Báo cáo kinh tế kỹ thuật
CĐT Chủ đầu tư
CLCT Chất lượng công trình
CTXD Công trình xây dựng
ĐTXD Đầu tư xây dựng
GPMB Giải phóng mặt bằng
TVGS Tư vấn giám sát
TKBVTC Thiết kế bản vẽ thi công
UBND Uỷ ban nhân dân
QLCL Quản lý chất lượng
QLNN Quản lý nhà nước
QLDA Quản lý dự án

 

TT Tên file Ấn hành Tác giả Thông số Tải về Dạng File Giá Down
1 uan van thac sy,nghien cuu giai phap quan ly chat luong cac du an dau tu xay dung nong thon moi tai ban quan ly du an dtxd huyen thach that DHTL 2018 khuat duy tung 109 Trang Download file nghiên cứu giải pháp quản lý chất lượng các dự án đầu tư xây dựng nông thôn mới tại ban quản lý dự án đtxd huyện thạch thất 891
CÙNG ĐỀ MỤC

Trang    1   2   3   4   5       

Khu vực quy định Bản quyền tài liệu và chất lượng tài liệu Khu vực quy định Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN


Thư Viện Thi Online Hỏi đáp Luật Pháp

nghiên cứu giải pháp quản lý chất lượng các dự án đầu tư xây dựng nông thôn mới tại ban quản lý dự án đtxd huyện thạch thất

nghiên cứu giải pháp quản lý chất lượng các dự án đầu tư xây dựng nông thôn mới tại ban quản lý dự án đtxd huyện thạch thất

Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN