Tất cả PDF Doc/Text Âm thanh Video
Chia sẻ nghiên cứu nâng cao năng lực quản lý các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (ppp) tại ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố hà nội lên facebook!
nghiên cứu nâng cao năng lực quản lý các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (ppp) tại ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố hà nội

04/07/2019 Uploader: AMBN Loại file: pdf

Xác định được các tồn tại trong quá trình quản lý các dự án đầu tư theo hình thức PPP mà Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng Công trình giao thông thành phố Hà Nội đang gặp phải trong thời gian qua. Xác định được nguyên nhân của các tồn tại mà Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng Công trình giao thông thành phố Hà Nội gặp phải trên cơ sở pháp quy và thực tiễn. Đề xuất được giải pháp nhằm nâng cao năng lực quản lý các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) Của Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng Công trình giao thông thành phố Hà Nội

LUẬN VĂN THẠC SĨ

 

NGHIÊN CỨU NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ THEO HÌNH THỨC ĐỐI TÁC CÔNG TƯ (PPP) TẠI BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG THÀNH PHỐ HÀ NỘI

HV PHẠM DUY HƯNG - CHUYÊN NGÀNH QUẢN LÝ XÂY DỰNG - MÃ SỐ 60580302 - HDKH PGSTS NGUYỄN HỮU HUẾ


MỤC LỤC
DANH MỤC HÌNH
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT VÀ GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ


MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
2. Mục đích nghiên cứu
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
4. Cách tiếp cận và phương pháp nghiên cứu
5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài
6. Kết quả đạt được

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ DỰ ÁN, QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH VÀ HÌNH THỨC ĐẦU TƯ PPP
1.1 Dự án đầu tư xây dựng
1.1.1 Dự án đầu tư xây dựng
1.1.2 Đặc điểm của dự án đầu tư xây dựng
1.1.3 Phân loại dự án đầu tư xây dựng công trình
1.1.4 Các giai đoạn thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình
1.2 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình
1.2.1 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình
1.2.2 Các mục tiêu của quản lý dự án xây dựng
1.2.3 Các hình thức tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình
1.2.4 Nội dung quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình
1.2.5 Những nguyên tắc quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình
1.2.6 Năng lực quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình của Ban quản lý dự án
1.3 Thực trạng công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình trong thờigian qua ở Việt Nam
1.4 Hình thức đầu tư theo mô hình đối tác công tư (PPP)
1.4.1 Đầu tư theo mô hình đối tác công tư (PPP)
1.4.2 Các đặc điểm cơ bản của mô hình đối tác công tư PPP
1.4.3 Mô hình đối tác công tư PPP trên thế giới
1.4.4 Hình thức đầu tư theo mô hình đối tác công tư PPP ở Việt Nam
Kết luận chương 1


CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN TRONG QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ THEO HÌNH THỨC PPP
2.1 Các quy định của pháp luật về công tác quản lý các dự án đầu tư theohình thức PPP
2.2 Nội dung công tác quản lý các dự án đầu tư theo hình thức PPP
2.2.1 Quản lý hợp đồng dự án
2.2.1.1 Bảo đảm nguồn vốn và tiến độ huy động vốn phù hợp với tiến độ thực hiệndự án
2.2.1.2 Bảo đảm điều kiện triển khai dự án
2.2.2 Quản lý chất lượng công trình dự án
2.2.3 Công tác thanh, quyết toán công trình
2.2.4. Công tác chuyển giao và bảo hành công trình dự án
2.2.5 Công tác giải phóng mặt bằng (GPMB)
2.3 Công tác quản lý công trình giao thông
2.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến quản lý dự án đầu tư theo hình thức PPP
2.5 Các phương pháp nghiên cứu nâng cao năng lực quản lý
2.5.1 Phương pháp quản lý thời gian dự án
2.5.2 Phương pháp quản lý chi phí dự án
2.5.3 Phương pháp quản lý chất lượng dự án
2.5.4 Phương pháp quản lý rủi ro dự án
Kết luận chương 2


CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ THEO HÌNH THỨC PPP CỦA BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG THÀNH PHỐ HÀ NỘI
3.1 Giới thiệu về Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thôngthành phố Hà Nội
3.1.1 Sự hình thành và phát triển của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng côngtrình giao thông thành phố Hà Nội
3.1.2 Cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giaothông thành phố Hà Nội
3.1.3 Chức năng, nhiệm vụ của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giaothông thành phố Hà Nội
3.2 Các dự án đầu tư theo hình thức PPP của Ban quản lý dự án Đầu tư xâydựng Công trình giao thông thành phố Hà Nội
3.2.1 Các dự án đã hoàn thành
3.2.2 Các dự án chuyển tiếp
3.2.3 Các dự án đang hoàn chỉnh thủ tục lựa chọn nhà đầu tư và đàm phán ký kếthợp đồng BT:
3.2.4 Các dự án đang lập, trình thẩm định, phê duyệt BCNCKT
3.3 Đánh giá năng lực của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trìnhgiao thông thành phố Hà Nội
3.3.1 Các mặt đạt được
3.3.2 Tồn tại, khó khăn
3.3.3 Nguyên nhân tồn tại, khó khăn
3.4 Đề xuất các giải pháp nâng cao năng lực quản lý các dự án đầu tư theohình thức PPP tại Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng Công trình giao thôngthành phố Hà Nội trong thời gian tới
3.4.1 Giải pháp hoàn thiện về cơ cấu tổ chức, nhân sự
3.4.2 Giải pháp nâng cao năng lực trong công tác giải phóng mặt bằng
3.4.3 Tăng cường công tác quản lý tiến độ dự án
3.4.4 Công tác quản lý chất lượng dự án
3.4.5 Công tác lựa chọn nhà đầu tư, lựa chọn nhà thầu:
3.4.6 Công tác quản lý chi phí dự án
Kết luận chương


KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
1 Kết luận
2 Kiến nghị với các tổ chức có liên quan


DANH MỤC HÌNH
Hình 1.1 Chu trình dự án đầu tư xây dựng
Hình 1.2 Chu trình quản lý dự án
Hình 1.3 Tam giác mục tiêu
Hình 1.4 Tứ giác mục tiêu
Hình 1.5 Ngũ giác mục tiêu
Hình 1.6 Lục giác mục tiêu
Hình 1.7 Các lĩnh vực của quản lý dự án


DANH MỤC BẢNG BIỂU
Bảng 1.1: Lĩnh vực cơ bản trong QLDA đầu tư xây dựng công trình
Bảng 2.1 Vận dụng các phương pháp nâng cao năng lực quản lý trong quá trình thựchiện dự án
Bảng 3.1 Tồn tại gây kéo dài thời gian dự án


DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT VÀ GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ
BCNCKT: Báo cáo nghiên cứu khả thi
BKHĐT: Bộ Kế hoạch và Đầu tư
BQLDA: Ban quản lý dự án
BTC: Bộ Tài chính
BXD: Bộ Xây dựng
CĐT: Chủ đầu tư
CTXD: Công trình xây dựng
CTGT: Công trình giao thông
GPMB: Giải phóng mặt bằng
HĐND: Hội đồng nhân dân
HSMT: Hồ sơ mời thầu
NĐ-CP: Nghị định - Chính phủ
QH: Quốc hội
TKBVTC: Thiết kế bản vẽ thi công
TKKT - TDT: Thiết kế kỹ thuật - Tổng dự toán
TT: Thông tư
TVGS: Tư vấn giám sát
XDCT: Xây dựng công trình
UBND: Ủy ban nhân dân

CÙNG ĐỀ MỤC

Trang    1   2   3   4   5       

Khu vực quy định Bản quyền tài liệu và chất lượng tài liệu Khu vực quy định Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN


Thư Viện Thi Online Hỏi đáp Luật Pháp

nghiên cứu nâng cao năng lực quản lý các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (ppp) tại ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố hà nội

nghiên cứu nâng cao năng lực quản lý các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (ppp) tại ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố hà nội

Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN