Tất cả PDF Doc/Text Âm thanh Video
Chia sẻ đề xuất giải pháp nâng cao năng lực quản lý dự án đầu tư xây dựng tại ban quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 1 lên facebook!
đề xuất giải pháp nâng cao năng lực quản lý dự án đầu tư xây dựng tại ban quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 1

04/07/2019 Uploader: AMBN Loại file: pdf

Luận văn hệ thống hóa được cơ sở khoa học về năng lực QLCL dự án ĐTXD công trình; Đánh giá được thực trạng công tác QLCL dự án ĐTXD công trình tại Ban 1; Đề xuất được một số giải pháp nâng cao năng lực QLCL dự án

LUẬN VĂN THẠC SĨ

 

HV NGUYỄN XUÂN TRƯỜNG - HDKH TS TRẦN VĂN TOẢN

ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TẠI BAN QUẢN LÝ ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THỦY LỢI 1

 


MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC HÌNH ẢNH
DANH MỤC BẢNG BIỂU
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
MỞ ĐẦU


CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
1.1 Tổng quan về chất lượng sản phẩm xây dựng
1.1.1 Sản phẩm xây dựng
1.1.2 Chất lượng sản phẩm xây dựng
1.2 Tổng quan về quản lý chất lượng sản phẩm xây dựng
1.2.1 Tổng quan về quản lý chất lượng
1.2.2 Vai trò của quản lý chất lượng trong xây dựng
1.3 Thực trạng công tác quản lý chất lượng dự án đầu tư xây dựng
1.3.1 Thế giới
1.3.2 Việt Nam
Kết luận chương


CHƯƠNG 2 CƠ SỞ KHOA HỌC VỀ NĂNG LỰC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
2.1 Cơ sở khoa học của quản lý chất lượng dự án đầu tư xây dựng
2.1.1 Cơ sở lý thuyết
2.1.2 Cơ sở pháp lý
2.1.3 Cơ sở thực tiễn
2.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng dự án đầu tư xây dựng
2.2.1 Các nhân tố liên quan đến năng lực, kinh nghiệm của đơn vị trực tiếp thực hiệncông việc quản lý dự án
2.2.2 Các nhân tố liên quan đến việc tổ chức thực hiện các nội dung trong quá trìnhquản lý dự án
2.3 Các mô hình quản lý chất lượng dự án đầu tư xây dựng
2.3.1 Kiểm tra chất lượng - I (Inspection)
2.3.2 Kiểm soát chất lượng - QC (Quality Control)
2.3.3 Kiểm soát chất lượng toàn diện - TQC (Total Quality Control)
2.3.4 Đảm bảo chất lượng - QA (Quality Assurance)
2.3.5 Quản lý chất lượng toàn diện - TQM (Total Quality Management)
2.4 Nội dung công tác quản lý chất lượng dự án ĐTXD của Chủ đầu tư
2.4.1 Trình tự quản lý chất lượng dự án
2.4.2 Nội dung công tác quản lý chất lượng dự án ĐTXD của Chủ đầu tư
Kết luận chương 2


CHƯƠNG 3 THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CHO BAN QUẢN LÝ ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THỦY LỢI 1
3.1 Thực trạng công tác quản lý chất lượng dự án đầu tư xây dựng tại Ban quản lý
Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 1
3.1.1 Giới thiệu chung về Ban quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 1
3.1.2 Năng lực và kinh nghiệm thực hiện công tác QLDA ĐTXD của Ban 1
3.1.3 Thực trạng công tác QLCL dự án ĐTXD của Ban
3.2 Định hướng nâng cao năng lực quản lý chất lượng dự án đầu tư xây dựng cho Banquản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 1
3.3 Đề xuất một số giải pháp nâng cao năng lực quản lý chất lượng dự án đầu tư xâydựng cho Ban quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 1
3.3.1 Nâng cao năng lực quản lý chất lượng lập dự án đầu tư xây dựng công trình
3.3.2 Nâng cao năng lực quản lý chất lượng công tác lựa chọn nhà thầu
3.3.3 Nâng cao năng lực quản lý chất lượng thi công xây dựng công trình
3.3.4 Nâng cao năng lực quản lý chất lượng trong khảo sát, thiết kế
3.3.5 Xác định rõ cơ chế phối hợp và kiểm tra giữa các bên liên quan trong thực hiệnđầu tư
Kết luận chương


KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO


DANH MỤC CÁC HÌNH ẢNH
Hình 1-1: Mô hình hóa các yếu tố chất lượng
Hình 2-1: Sự cố thi công dẫn đến cầu treo bị sập tại Lai Châu
Hình 2-2: Hệ thống kênh tưới Văn Phong (Bình Định) Sạt lở sau lũ
Hình 3-1: Cơ cấu tổ chức của Ban
Hình 3-2: Quy trình quản lý chất lượng lập dự án ĐTXDCT tại Ban
Hình 3-3: Quy trình lựa chọn nhà thầu trong hoạt động XD tại Ban
Hình 3-4: Quy trình quản lý chất lượng thi công DAĐTXDCT tại Ban
Hình 3-5: Quy trình quản lý công tác thanh quyết toán vốn ĐTXDCT tại Ban
Hình 3-6: Sơ đồ tổ chức phối hợp các bên tham gia dự án


DANH MỤC BẢNG BIỂU
Bảng 3-1: Một số dự án ĐTXD công trình đã được Ban 1 lập và phê duyệt
Bảng 3-2: Tổng hợp kết quả đánh gía hồ sơ dự thầu một số gói thầu điển hình
Bảng 3-3: Kết quả kiểm tra điều kiện khởi công, sự phù hợp năng lực thi công XDCTcủa một số nhà thầu xây lắp
Bảng 3-4: Tiến độ thực hiện một số dự án trong những năm qua
Bảng 3-5: Kết quả thực hiện vốn đầu tư xây dựng công trình trong 3 năm 2008,2009,2010
Bảng 3-6: Phương pháp phối hợp quản lý dự án


DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
ATLĐ An toàn lao động
Ban 1 Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi
BIM Building Information Modeling
CĐT Chủ đầu tư
CTXD Công trình xây dựng
CTTL Công trình thủy lợi
DA Dự án
ĐTXD Dự án đầu tư xây dựng
HSMT Hồ sơ mời thầu
GDP Tổng sản phẩm quốc nội
GPMB Giải phóng mặt bằng
NN&PTNT Nông nghiệp và phát triển nông thôn
NSNN Ngân sách nhà nước
QLCL Quản lý chất lượng
QLDA Quản lý dự án
TMQ Quản lý chất lượng toàn diện
XDCB Xây dựng cơ bản
XDCT Xây dựng công trình

 

TT Tên file Ấn hành Tác giả Thông số Tải về Dạng File Giá Down
1 luan van thac si de xuat giai phap nang cao nang luc quan ly du an dau tu xay dung tai ban quan ly dau tu va xay dung thuy loi 1 DHTL 2018 nguyen xuan truong 95 Trang Download file đề xuất giải pháp nâng cao năng lực quản lý dự án đầu tư xây dựng tại ban quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 1 711
CÙNG ĐỀ MỤC

Trang    1   2   3   4   5       

Khu vực quy định Bản quyền tài liệu và chất lượng tài liệu Khu vực quy định Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN


Thư Viện Thi Online Hỏi đáp Luật Pháp

đề xuất giải pháp nâng cao năng lực quản lý dự án đầu tư xây dựng tại ban quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 1

đề xuất giải pháp nâng cao năng lực quản lý dự án đầu tư xây dựng tại ban quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 1

Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN