Tất cả PDF Doc/Text Âm thanh Video
Chia sẻ giáo trình nhà nước và pháp luật đại cương lên facebook!
giáo trình nhà nước và pháp luật đại cương

25/09/2015 Uploader: AMBN Loại file: pdf

Đây là giáo trình cung cấp những tri thức có tính chất nhất quán, cơ bản nhất những kiến thức cơ sở về hiện tượng nhà nước và pháp luật. Sách bao hàm phần cốt lõi của môn học Lý luận chung về nhà nước và pháp luật của chương trình cử nhân Luật trước đây. Đồng thời trong sách cũng giới thiệu những khái niệm và hệ thống chung nhất của pháp luật Việt Nam trong 11 chương, Chương 12 là chương mở rộng ra hệ thống luật quốc tế. Sách cung cấp những hiểu biết chung, không chỉ cho sinh viên chuyên ngành, nó mang tính đại cương cho sinh viên tất cả các khoa, trường đều có thể tham khảo hoặc làm giáo trình.

NGUYỄN CỬU VIỆT - ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

 

GIÁO TRÌNH

 

NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG

 

 

Đây là giáo trình cung cấp những tri thức có tính chất nhất quán, cơ bản nhất những kiến thức cơ sở về hiện tượng nhà nước và pháp luật. Sách bao hàm phần cốt lõi của môn học Lý luận chung về nhà nước và pháp luật của chương trình cử nhân Luật trước đây. Đồng thời trong sách cũng giới thiệu những khái niệm và hệ thống chung nhất của pháp luật Việt Nam trong 11 chương, Chương 12 là chương mở rộng ra hệ thống luật quốc tế. Sách cung cấp những hiểu biết chung, không chỉ cho sinh viên chuyên ngành, nó mang tính đại cương cho sinh viên tất cả các khoa, trường đều có thể tham khảo hoặc làm giáo trình. Sách gồm 350 Trang, nội dung cơ bản của 12 Chương như sau:


Chương 1: Khái luận về khoa học Nhà nước và Pháp Luật Đại Cương
Chương 2: Nguồn gốc và bản chất của các kiểu nhà nước
Chương 3: Chức năng bộ máy hình thức nhà nước và chế độ chính trị
Chương 4: Nguồn gốc bản chất hình thức và các kiểu pháp luật
Chương 5: Cơ chế điều chỉnh của pháp luật đối với các quan hệ xã hội
Chương 6: Hệ thống pháp luật Việt Nam
Chương 7: Luật nhà nước
Chương 8: Luật hành chính
Chương 9: Luật hình sự, tố tụng hình sự
Chương 10: Luật dân sự, luật tố tụng dân sự, luật hôn nhân và gia đình
Chương 11: Pháp luật về kinh tế, lao động tài chính và đất đai
Chương 12: Pháp luật quốc tế
Phụ lục và Mục lục

 

giáo trình nhà nước và pháp luật đại cương

 

 

Keywords:giao trinh phap luat dai cuong,sach ly luan ve he thong nha nuoc,nguyen cuu viet

TT Tên file Ấn hành Tác giả Thông số Tải về Dạng File Giá Down
1 GiaoTrinhNhaNuocvaPhapLuatDaiCuong.pdf NXB Đại học... NguyenCuuViet 351Tr-15Mb Download file giáo trình nhà nước và pháp luật đại cương 421
Khu vực quy định Bản quyền tài liệu và chất lượng tài liệu Khu vực quy định Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN


Thư Viện Thi Online Hỏi đáp Luật Pháp

giáo trình nhà nước và pháp luật đại cương

giáo trình nhà nước và pháp luật đại cương

Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN