Tất cả PDF Doc/Text Âm thanh Video
Chia sẻ nghiên cứu phát triển các mô hình kinh doanh chợ lên facebook!
nghiên cứu phát triển các mô hình kinh doanh chợ

05/09/2013 Uploader: AMBN Loại file: pdf

Trong lịch sử phát triển của xã hội loài người, chợ là một bộ phận cấu thành không thể thiếu được trong đời sống kinh tế văn hoá xã hội. Trong nền văn minh lúa nước, và đặc biệt đối với nền kinh tế có tới gần 80% dân số sống ở nông thôn như Việt Nam, chợ không chỉ là một kiểu tổ chức hoạt động kinh tế mà còn là một dạng sinh hoạt văn hoá chứa đựng đậm đà và sâu sắc các giá trị truyền thống dân tộc.

ĐỀ TÀI CẤP CƠ SỞ


NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN CÁC MÔ HÌNH KINH DOANH CHỢ

 

**************************

 

 

Mục Lục

 

 

Chương 1. Một số vấn đề lý luận về mô hình kinh doanh chợ

 

1.1 Khái niệm, phân loại và các nhân tố tác động đến mô hình kinh doanh chợ

1.2 Một số mô hình kinh doanh chợ

1.3 Kinh nghiệm của một số nước về phát triển mô hình kinh doanh chơ

 

Chương 2. Thực trạng phát triển các mô hình kinh doanh chợ ở Việt Nam

 

2.1 Tổng quan về hoạt động của các loại hình chợ

2.2 Thực trạng mô hình kinh doanh chợ ở nước ta

2.3 Đánh giá chung

 

Chương 3. Kiến nghị phát triển các mô hình kinh doanh chợ

 

3.1 Quan điểm và phương hướng phát triển mô hình kinh doanh chợ

3.2 Đề xuất một số mô hình tổ chức kinh doanh chợ

3.3 Một số giải pháp chuyển đổi mô hình kinh doanh chợ

 

Kết luận

Phụ lục

Tài liệu tham khảo

 

 

 

Lời Mở Đầu

 

 

Trong lịch sử phát triển của xã hội loài người, chợ là một bộ phận cấu thành không thể thiếu được trong đời sống kinh tế văn hoá xã hội. Trong nền văn minh lúa nước, và đặc biệt đối với nền kinh tế có tới gần 80% dân số sống ở nông thôn như Việt Nam, chợ không chỉ là một kiểu tổ chức hoạt động kinh tế mà còn là một dạng sinh hoạt văn hoá chứa đựng đậm đà và sâu sắc các giá trị truyền thống dân tộc. Chợ là nơi gặp nhau giữa người mua và người bán để trao đổi sản phẩm, hàng hoá. Khó có thể lượng hoá được đầy đủ các giá trị và vai trò của chợ. Thông qua chợ, nhiều nhu cầu của đời sống con người được thoả mãn, kể cả nhu cầu của tiêu dùng, sản xuất hay sinh hoạt vật chất, tinh thần. Bên cạnh đó, chợ còn là nơi giao lưu, lễ hội, gặp gỡ… Đặc biệt với người nông dân, các giá trị văn hoá, cộng đồng, xã hội và kinh tế của chợ được bộc lộ đầy đủ hơn và ý nghĩa hơn.

Trên thị trường nội địa, chợ là một trong những mô hình tổ chức thị trường ở một không gian nhất định và gắn liền với sự phát triển của không gian kinh tế đó. Điều này thể hiện rằng quy mô, tính chất và trình độ tổ chức các hoạt động của chợ có mối quan hệ biện chứng với quy mô, tính chất và trình độ phát triển của thị trường tại địa bàn đó. Hay nói cách khác, có thể đánh giá được trình độ phát triển thị trường cũng như mức độ phát triển của đời sống kinh tế văn hoá của người dân thông qua chợ trên địa bàn sở tại.

 

 

Keyword:  download de tai,nghien cuu,phat trien,mo hinh kinh doanh cho,mo hinh kinh doanh cho,nghien cuu mo hinh kinh doanh,phat trien mo hinh

 

TT Tên file Ấn hành Tác giả Thông số Tải về Dạng File Giá Down
1 nghiên cứu phát triển các mô hình kinh doanh chợ AMBN(St) AMBN(St) 135 trang Download file nghiên cứu phát triển các mô hình kinh doanh chợ 891
Khu vực quy định Bản quyền tài liệu và chất lượng tài liệu Khu vực quy định Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN


Thư Viện Thi Online Hỏi đáp Luật Pháp

nghiên cứu phát triển các mô hình kinh doanh chợ

nghiên cứu phát triển các mô hình kinh doanh chợ

Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN