Hõ trợ trực tuyến
Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS

09.63.68.69.68

Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm

09.63.63.63.15

Mục quảng cáo
Thống kê truy cập
Đang Online: 462
Hôm nay6570
Hôm qua 79001
Trong tháng 257705
Tháng trước4106357
Số lượt truy cập: 184818624
MỤC LIÊN QUAN
Từ ngày: Đến ngày:

Chia sẻ tuyển viên chức sự nghiệp sở thông tin và truyền thông tỉnh bắc kạn năm 2019

tuyển viên chức sự nghiệp sở thông tin và truyền thông tỉnh bắc kạn năm 2019


View:189 Ngày: Người up:

Tuyển dụng viên chức vào làm việc tại đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông đủ vê sô lượng, đúng cơ cấu, đảm bảo chất lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.


Thi tuyển viên chức sự nghiệp sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn năm 2019

 


I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU


1. Mục đích
Tuyển dụng viên chức vào làm việc tại đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông đủ vê sô lượng, đúng cơ cấu, đảm bảo chất lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.


2. Yêu cầu tuyển dụng
- Việc thi tuyển viên chức phải đảm bảo công khai, minh bạch, công bằng, khách quan, dân chủ, cạnh tranh và đúng quy định của pháp luật để lựa chọn được những người có trình độ và năng lực theo yêu cầu, tiêu chuẩn của vị trí cần tuyển dụng.
- Tuyển dụng viên chức phải căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ, vị trí việc làm và chỉ tiêu biên chế đã được Uy ban nhân dân tỉnh giao;


II. NHU CẦU TUYỂN DỤNG
1. Trình độ đào tạo: Tốt nghiệp Đại học
2. Chuyên ngành đào tạo: Công nghệ thông tin (Kỹ sư hoặc Cử nhân)
3. Số lượng người cần tuyển dụng: 02 (có Biêu chi tiết kèm theo)


III. NỘI DUNG THI TUYỂN


1. Đối tượng:
Người có trình độ chuyên môn tốt nghiệp đại học, chuyên ngành công nghệ thông tin (kỹ sư hoặc cử nhân) có đu điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định tại Khoản 2,
Mục III dưới đây, có nguyện vọng vào làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông.


2. Điều kiện và tiêu chuẩn đăng ký dự thi:
2.1. Điều kiện:


2.1.1. Người có đủ điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam, nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo. Không phân biệt loại hình đào tạo, văn bang, chứng chỉ, trường công lập, trường ngoài công lập được đăng ký dự tuyển viên chức sự nghiệp năm 2019 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn, cụ thể:
a) Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;
b) Tuổi đời dự tuyển: Từ đủ 18 tuổi trở lên;
c) Có đơn đăng ký dự tuyển;
d) Có sơ yếu lý lịch rõ ràng; đ) Có đủ các văn bằng, chứng chi (chứng nhận) đào tạo phù hợp với vị trí việc làm;
e) Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ.
Đối với những người công tác tại các cơ quan, doanh nghiệp nếu có nguyện vọng đăng ký ký tham gia dự tuyển thì phải được sự nhất trí bang văn bản của cơ quan có tham quyền quản lý.


2.1.2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:
- Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án, đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.


2.2. Tiêu chuẩn:
- Tốt nghiệp đại học thuộc chuyên ngành công nghệ thông tin
- Có trĩnh độ ngoại ngữ bậc 2 theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TTBGDĐT hoặc Chứng chỉ ngoại ngữ quy định tại Công văn số 4524/UBNDNCKSTTHC ngày 21/8/2018 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc quy đồi chứng chỉ/chứng nhận ngoại ngữ..


3. Hồ sơ đăng ký dự thi tuyển viên chức:
- Đơn xin dự tuyển (theo mẫu quy định);
- Bản sơ yểu lý lịch tự thuật có xác nhận của chính quyền địa phương nơi người dự tuyển đăng ký ký hộ khẩu thường trú hoặc đơn vị nơi công tác trong thời hạn 06 tháng, tinh đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;
- Giây khai sinh (bán photocopỵ);
- Bản sao văn bằng tốt nghiệp (bang THPT, bằng tốt nghiệp chuyên môn, nghiệp vụ); sô học tập hoặc bảng điểm theo yêu cầu của vị trí dự tuyển được cơ quan có thâm quyên chửng thực. Trường hợp có văn bàng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt;
- Lý lịch học sinh, sinh viên (nếu có);
- Giấy khám sức khoẻ còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày
06/5/2013 của Bộ Y tê vê việc hướng dẫn khám sức khỏe. Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan, tổ chức có tham quyền chứng thực;
- Chứng chỉ ngoại ngữ phù hợp với vị trí việc làm;
- Công văn đông ý cho tham gia thi tuyển viên chức của thủ trưởng cơ quan, đơn vị quản lý (nêu có).
- Các văn bằng, chứng chỉ khác (nếu có);
- Số đăng ký ký hộ khâu thường trú (bản photocopy);
- Hai phong bì có dán tem, ghi rõ địa chỉ người nhận.
Các giấy tờ được sắp xếp theo thứ tự như trên và đựng trong túi hồ sơ; người dự tuyên trực tiếp nộp hồ sơ, không nhận hồ sơ do người khác nộp thay, trường hợp hội đồng phát hiện hồ sơ do người khác nộp thay, hồ sơ đó được coi như không họp lệ.
Hội đồng thi tuyển không trả lại hồ sơ và lệ phí dự tuyển
Lưu ý:
- Người đăng ký ký dự tuyển phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật vê tính hợp pháp của những giấy tờ trong hồ sơ dự tuyền. Các trường hợp khai không đúng, giả mạo hồ sơ sẽ bị hủy kết quả tuyển dụng và xử lý theo quy định của pháp luật. Thí sinh không được bổ sung các giấy tờ xác nhận chế độ ưu tiên sau khi đã công bo kết quả tuyển dụng.
- Trường hợp bảng điểm, sô học tập có điểm các môn theo hệ thông tín chỉ phải được quy đoi theo thang điểm 10.


4. Nội dung, hình thức thi tuyển:
Thi tuyền viên chức được thực hiện theo 2 vòng thi như sau:


4.1. Vòng 1: Thi trắc nghiệm được thực hiện bãng hình thức thi trên mảy vỉ tính.
a) NỘI dung thi trắc nghiệm gồm 3 phần:
- Phan I: Kiến thức chung 60 câu hỏi về pháp luật viên chức; chủ trương, đường loi của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và những hiêu biết cơ bản vẽ ngành, lĩnh vực tuyển dụng; chức trách, nhiệm của viên chức theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyền. Thời gian thi 60 phút.
- Phần II: Ngoại ngữ 30 câu hỏi là một trong năm thứ tiếng Anh, Nga, Pháp,Đức. Trung Quốc hoặc ngoại ngừ khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do người đúng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định. Thời gian thi 30 phút.
- Phàn III: Do vị trí việc làm cần tuyển yêu cầu chuyên môn là tin học nên người dự tuyển không phải thi tin học tại vòng 1.
b) Miễn phan thi ngoại ngữ (vòng 1) đôi với các trường hợp sau:
Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học vê ngoại ngữ;
Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học ở nước ngoài hoặc tốt nghiệp đại học, sau đại học tại cơ sở đào tạo bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam;
Người dự tuyền làm viên chức công tác ở vũng dân tộc thiêu sô là người dân tộc thiểu số hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc thiếu sô được cấp có thâm quyên công nhận.
c) Kết quả thi vòng 1 được xác định theo số câu trả lời đúng cho từng phân thi quy định tại điểm a khoản 4 Mục III Kế hoạch này, nếu trả lời đúng từ 50% sô câu hỏi trở lên cho từng phần thi thì người dự tuyển được thi tiêp vòng 2 theo quy định tại điểm 4.2 khoản 4 Mục III Kế hoạch này.
d) Vì thi vòng 1 trên mảy vi tính nên sẽ thông báo kết quả cho thí sinh được biết ngay sau khi làm bài thi trên máy vi tính; không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả thi vòng 1 trên máy vi tính.
e) Chậm nhất là 05 ngày làm việc sau ngày kết thúc việc chấm thi vòng 1 theo quy định, người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng sẽ thông báo triệu tập thí sinh dự thi vòng 2.
Chậm nhất là 15 ngày sau ngày thông báo triệu tập thí sinh được tham dự vòng 2 thì phải tiến hành thi vòng 2.


4.2. Vòng 2:
Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành
a) Nội dung thi: Kiến thức, năng lực, kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển viên chức theo yêu cầu của vị trí việc làm can tuyển dụng.
Sở Thông tin và Truyền thông sẽ tổ chức xây dựng các đề thi môn nghiệp vụ chuyên ngành khác nhau bảo đảm phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm can tuyển.
b) Hình thức thi: Thi thực hành.
c) Thang điểm (thực hành); 100 điểm.
d) Thời gian thi: Thực hành 180 phút.


5. Xác định người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển viên chức:
a) Người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau:
- Có kết quả điểm thi tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên;
- Có số điểm vòng 2 cộng với số điểm ưu tiên (nếu có) cao hơn lây theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyên của từng vị trí việc làm;
b) Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm thi vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) bang nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có kết quả điểm thi vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nêu vẫn không xác định được thì thi người đứng đầu cơ quan đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển.


6. Đối tượng và điểm tự ưu tiên trong tuyển dụng viên chức
a) Anh hùng lực lượng vũ trang. Anh hùng lao động, thương binh, người hưởng chính sảch như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 đi êm vào kết qưả điểm thi tại vòng 2;
b) Người dân tộc thiêu số, sỹ quan quân đội, sỹ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyên ngành, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con của người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa (từ 19 tháng 8 năm 1945 trở về trước), con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng lực lượng vũ trang, con anh hùng lao động: Được cộng 5 điềm vào kết quả thi tại vòng 2;
c) Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong, đội viên tri thức trẻ tình nguyện tham gia phát tnến nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ: Được cộng 2,5 điềm vào kết quả thi tại vòng 2;


7. Trường hợp người dự thi tuyển viên chức thuộc nhiều diện ưu tiên theo quy định trên thì chỉ được cộng thêm diêm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm thi tại vòng 2 theo quy định.


8. Người không trúng tuyển trong kỳ thi tuyển viên chửc không được bảo lưu kết quả thi tuyển cho các kỳ thi tuyển lần sau.


IV. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỀM PHÁT HÀNH, NHẬN HỒ SƠ VÀ ÔN TẬP


1. Thời gian phát hành và nhận hồ sơ:
- Thời gian thông báo kế hoạch tuyển dụng, phát hành hồ sơ và thu hồ sơ: Từ ngày 18/02/2019 đến 16h30 phút ngày 19/3/2019.
Hội đồng tuyển dụng không nhận hồ sơ không đủ các giấy tờ theo quy định và hồ sơ nộp sau 16h30 phút ngày 19/3/2019.


2. Địa điểm phát hành, nộp hồ sơ: Văn phòng Sở Thông tin và Truyền thông tinh
Bắc Kạn. Địa chỉ số 49, tổ 7B, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.
Người dự tuyển chỉ được nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển vào 01 vị trí tuyển dụng.


3. Thời gian ôn tập và địa điểm thi
Theo Kế hoạch và thông báo của Hội đồng thi tuyển viên chức năm 2019.


V. KINH PHÍ THI TUYẾN
Chế độ thư, nộp và quản lý, sử dụng phí tuyên dựng thực hiện theo Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng và dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức. Thí sinh nộp lệ phí sau khi có thông báo của Hội đồng tuyển dụng.


VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Văn phòng Số:
- Là bộ phận thường trực của Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2019, có trách nhiệm tham mưu công tác tuyển dụng theo đúng quy định.
- in ấn, phát hành, thu thập hồ sơ đăng ký dự tuyền và bàn giao lại cho Hội đồng tuyển dụng sau khi kết thúc thu hồ sơ.
- Niêm yết công khai kế hoạch thi tuyến viên chức tại Trụ sở Sở Thông tin và Truyền thông; thông tin lên Công thông tin điện tử của Sở Thông tm và Truyền thông.
- Tiếp nhận thông tin phản ánh từ người dự thi tuyển và báo cáo Hội đồng tuyển dụng xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật.


2. Hội đồng tuyển dụng viên chức Sở Thông tin và Truyền thông năm 2019 có trách nhiệm:
- Tổng hợp, thông báo danh sách những người có đủ điều kiện dự tuyển.
- phổ biến nội dung, cung cấp tài liệu và hướng dẫn ôn tập cho người dự tuyển.
- Thi tuyển.
- Tổng họp kết quả báo cáo UBND tỉnh phê duyệt theo quy định.
- Tổ chức thu, chi lệ phí dự tuyên và sử dụng theo quy định của pháp luật.
- Giải quyết khiếu nại, té cáo trong quá trình tổ chức thi tuyển theo quy định của pháp luật.


3. Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông:
- Có trách nhiệm thông báo công khai đưa tin rộng rãi kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp Sở Thông tin và Truyền thông năm 2019 trên các phương tiện thông tin
Bảo Bắc Kạn, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, cổng thông tin điện tử tình, niêm yết tại trụ sở làm việc.
- Thực hiện các nội dung khác có liên quan đến kỳ thi tuyển viên chức theo sự phân của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông và Hội đồng tuyển dụng viên chức.


Trên đây là Kế hoạch tuyển dụng viên chức đơn vị sự nghiệp Sở Thông tin và Truyền thông. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc kịp thời phản ánh về Sở Thông tin và Truyền thông (qua Văn phòng Sở, số điện thoại 02 09 3810198) để tổng họp, xem xét giải quyết.

 

NHU CÀU TUYỂN DỤNG  VIÊN CHỨC NĂM 2019

 

STT

Tên quan

Số lượng tuyển

Trình độ

Chuyên ngành đào tạo

Vị trí việc làm

1

Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông

01

Đại học

Công nghệ thông tin

Quản trị hệ thống dịch vụ cơ
bản và hộ thống ứng dụng
dùng chung

2

01

Đại học

Công nghệ thông tin

Trợ giảng và phụ trách về kỹ
thuật triển khai các lớp đào
tạo

 

BÌNH LUẬN
LIÊN HỆ
CÙNG ĐỀ MỤC
Viết Lời Bình về tuyển viên chức sự nghiệp sở thông tin và truyền thông tỉnh bắc kạn năm 2019
   
Khu vực quy định Quy định về việc bình luận của bạn- Guide: commenting


Tin Tức Hỏi đáp Thư Viện Luật Pháp

tuyển viên chức sự nghiệp sở thông tin và truyền thông tỉnh bắc kạn năm 2019

tuyển viên chức sự nghiệp sở thông tin và truyền thông tỉnh bắc kạn năm 2019

Quy định về việc bình luận của bạn- Guide: commenting