Đăng nhập tài khoản
Hõ trợ trực tuyến
Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS

09.63.68.69.68

Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm

09.63.63.63.15

Mục quảng cáo

Từ ngày: Đến ngày:
Chia sẻ share Bài thi trắc nghiệm lịch sử Đảng cộng sản (HK) lên facebook cho bạn bè cùng thi!
THÔNG TIN BÀI THI
Tên: Bài thi trắc nghiệm lịch sử Đảng cộng sản (HK)
Đơn vị tổ chức thi: AMBN Corporation
Số người đã thi bài thi: 661 Người
Số câu hỏi trong bài thi: 40
Thời gian thi:
Hiện chi tiết
Bạn hãy đăng ký làm thành viên để thi trực tuyến

(đăng kí đơn giản từ Face/google với chỉ 1 Click, bài thi hoàn toàn miễn phí, trả điểm thi trực tuyến và lưu trữ trong Profile của bạn vĩnh viễn)

Câu 1:

Chọn đáp án đúng:
a b      

Câu 2:

Chọn đáp án đúng:
a b      

Câu 3:

Chọn đáp án đúng:
a b      

Câu 4:

Chọn đáp án đúng:
a b      

Câu 5:

Chọn đáp án đúng:
a b      

Câu 6:

Chọn đáp án đúng:
a b      

Câu 7:

Chọn đáp án đúng:
a b      

Câu 8:

Chọn đáp án đúng:
a b    

Câu 9:

Chọn đáp án đúng:
a b    

Câu 10:

Chọn đáp án đúng:
a b    

Câu 11:

Chọn đáp án đúng:
a b      

Câu 12:

Chọn đáp án đúng:
a b    

Câu 13:

Chọn đáp án đúng:
a b      

Câu 14:

Chọn đáp án đúng:
a b      

Câu 15:

Chọn đáp án đúng:
a b    

Câu 16:

Chọn đáp án đúng:
a b    

Câu 17:

Chọn đáp án đúng:
a b    

Câu 18:

Chọn đáp án đúng:
a b    

Câu 19:

Chọn đáp án đúng:
a b    

Câu 20:

Chọn đáp án đúng:
a b    

Câu 21:

Chọn đáp án đúng:
a b    

Câu 22:

Chọn đáp án đúng:
a b    

Câu 23:

Chọn đáp án đúng:
a b    

Câu 24:

Chọn đáp án đúng:
a b    

Câu 25:

Chọn đáp án đúng:
a b    

Câu 26:

Chọn đáp án đúng:
a b    

Câu 27:

Chọn đáp án đúng:
a b    

Câu 28:

Chọn đáp án đúng:
a b    

Câu 29:

Chọn đáp án đúng:
a b    

Câu 30:

Chọn đáp án đúng:
a b    

Câu 31:

Chọn đáp án đúng:
a b    

Câu 32:

Chọn đáp án đúng:
a b    

Câu 33:

Chọn đáp án đúng:
a b    

Câu 34:

Chọn đáp án đúng:
a b    

Câu 35:

Chọn đáp án đúng:
A b    

Câu 36:

Chọn đáp án đúng:
a b    

Câu 37:

Chọn đáp án đúng:
a b    

Câu 38:

Chọn đáp án đúng:
a b    

Câu 39:

Chọn đáp án đúng:
a b    

Câu 40: