Đăng nhập tài khoản
Hõ trợ trực tuyến
Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS

09.63.68.69.68

Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm

09.63.63.63.15

Mục quảng cáo

Từ ngày: Đến ngày:
Chia sẻ share Bài thi trắc nghiệm lịch sử Đảng cộng sản (HK) lên facebook cho bạn bè cùng thi!
THÔNG TIN BÀI THI
Tên: Bài thi trắc nghiệm lịch sử Đảng cộng sản (HK)
Đơn vị tổ chức thi: AMBN Corporation
Số người đã thi bài thi: 1320 Người
Số câu hỏi trong bài thi: 40
Thời gian thi:
Hiện chi tiết
Bạn hãy đăng ký làm thành viên để thi trực tuyến

(đăng kí đơn giản từ Face/google với chỉ 1 Click, bài thi hoàn toàn miễn phí, trả điểm thi trực tuyến và lưu trữ trong Profile của bạn vĩnh viễn)

Câu 1:

Chọn đáp án đúng:
a b      

Câu 2:

Chọn đáp án đúng:
a b      

Câu 3:

Chọn đáp án đúng:
a b      

Câu 4:

Chọn đáp án đúng:
a b      

Câu 5:

Chọn đáp án đúng:
a b      

Câu 6:

Chọn đáp án đúng:
a b    

Câu 7:

Chọn đáp án đúng:
a b      

Câu 8:

Chọn đáp án đúng:
a b      

Câu 9:

Chọn đáp án đúng:
a b    

Câu 10:

Chọn đáp án đúng:
a b      

Câu 11:

Chọn đáp án đúng:
a b    

Câu 12:

Chọn đáp án đúng:
a b      

Câu 13:

Chọn đáp án đúng:
a b      

Câu 14:

Chọn đáp án đúng:
a b    

Câu 15:

Chọn đáp án đúng:
a b    

Câu 16:

Chọn đáp án đúng:
a b      

Câu 17:

Chọn đáp án đúng:
a b      

Câu 18:

Chọn đáp án đúng:
a b    

Câu 19:

Chọn đáp án đúng:
a b      

Câu 20:

Chọn đáp án đúng:
a b    

Câu 21:

Chọn đáp án đúng:
a b    

Câu 22:

Chọn đáp án đúng:
a b    

Câu 23:

Chọn đáp án đúng:
a b    

Câu 24:

Chọn đáp án đúng:
a b    

Câu 25:

Chọn đáp án đúng:
a b    

Câu 26:

Chọn đáp án đúng:
a b    

Câu 27:

Chọn đáp án đúng:
a b    

Câu 28:

Chọn đáp án đúng:
a b    

Câu 29:

Chọn đáp án đúng:
a b    

Câu 30:

Chọn đáp án đúng:
a b    

Câu 31:

Chọn đáp án đúng:
a b    

Câu 32:

Chọn đáp án đúng:
a b    

Câu 33:

Chọn đáp án đúng:
a b    

Câu 34:

Chọn đáp án đúng:
a b    

Câu 35:

Chọn đáp án đúng:
a b    

Câu 36:

Chọn đáp án đúng:
a b    

Câu 37:

Chọn đáp án đúng:
â b    

Câu 38:

Chọn đáp án đúng:
a b    

Câu 39:

Chọn đáp án đúng:
a b    

Câu 40:

Chọn đáp án đúng:
a b    
Khu vực quy định Quy định về thi tuyển của học sinh- người lao động- Guide making your exam in AMBN.vn(the best test online with math,Physics,Chem,Biology,History..)

Tìm bài thi Hỏi đáp Tin tức Luật pháp

Bài thi trắc nghiệm lịch sử Đảng cộng sản (HK)

Bài thi trắc nghiệm lịch sử Đảng cộng sản (HK)

Quy định về thi tuyển của học sinh- người lao động- Guide making your exam in AMBN.vn(the best test online with math,Physics,Chem,Biology,History..)